📮RISHTEDARO SE TALLUQAAT JODE RAKHNE KI TAKEED AUR USEY TODNE KA WABAAL

✏Transliteration by : Bint Iqbal
https://ⓣelegram.me/paighaameislam


            🍃بسم اللہ الرحمٰن الرحیم🍃
                   📝Part-1
           🔴Irshaad e Bari Ta’ala
“▫🍃Aur Allah ne jin cheezon ke jodney ka hukum diya hai woh usey jodte hain aur woh apne parwardigar se darte hain aur hisab ki sakhti se khauf rakhte hain.”
                    ▫🍃Aur woh apney Rab ki raza mandi ki talab ke liye sabar karte hain aur namazon ko barabar qayem rakhte hain aur jo kuch humne unhen de rakha hai ussey chhupe khule kharach karte hain aur buraee ko bhi bhalai se taalte hain inhi ke liye aaqibat ka ghar hai.”

📘Ar-Raad : 21-22


“▫🍃Aur tumse yeh bhi ajab nahi ke tum ko agar hukumat mil jaye to tum zamin par fasad barpa kardo aur rishte naate tod dalo.”
                          ▫🍃Yehi log hain jinpar Allah ne laanat ki hai aur un (ke kaano ko) ko bahra aur (unki) aankhon ko andha kar diya hai.

📒Surah Mohammad : 22-23


“▫🍃Iss ke zariye (Allah Ta’ala) bahot logon ko gumrah karta hai aur bahoto ki hidayat bakhshta hai aur gumrah bhi karta hai to sirf nafarmano hi ko.” 
                           “▫🍃Jo log Allah Ta’ala ke mazboot ehad ko tod dete hain aur Allah Ta’ala ne jin cheezon ke jodne ka (yani rishta qarabat) hukum diya hai unhen kaat te aur zamin mein fasaad phailate hain yehi log nuqsan uthane wale hain.”_

📗Al-Baqara 26-27


🔴Farman e Rasool sallallaho alaihi wasallam
1.💫Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :

“Allah Ta’ala ke nazdeek sabse bura amal Rab kaynaat ke sath shirk karna phir rishtedari todna hai.”

📚(Sahih ul Jame Sagheer :166)


                 2.💫Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya : “Allah Ta’ala ne makhlooq paida ki, aur jab usse faraghat hui to Rahem(womb) ne arz kiya Ye us shakhs ki jagah hai jo qata rahmi (rishte todne) se teri panah mange. Allah Ta’ala ne farmaya : Haan! Kya tum is baat par raazi nahin ke main usey apne aap se  jodunga jo tumse apne aap ko jode aur usse tod lunga jo tumse apne aap ko todle? Rahem ne kaha kyun nahin Ai Rabb!,

              Allah Ta’ala ne farmaya ke bas ye tujhko diya. Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne uske baad farmaya ke agar tumhara jee chahe to ye ayat padhlo lo.”

                 “Aur tumse ye bhi ajab nahin ke agar tumhe hukumat mil jaye to tum zamin par fasad barpa kardo aur rishte naate tod dalo.”

(Surah Mohammad :22) 

📗Sahih Bukhari 5987


                  🔴Hadees e Nabwi
✔Nabi sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :

                          “Jo Allah aur akhirat par emaan rakhta hai usey apne rishtedaro ka khayal rakhna chahiye.”

📒Sahih Bukhari : 6138


                    ✔Nabi sallallaho alaihi wasallam ne farmaya : Jo chahta ho ke uski rozi me kushadgi ho aur uski umr me izafa ho to usey apne rishtedaro ke saath sila rahmi(rishte jodna/unke sath achha suluk) karna chahiye.”

📚Sahih Bukhari :5986

Sahih Muslim :2557


✔Abu ayyub ansari Razi Allahu anhu farmate hain ke ek admi ne pucha : Ai Allah ke Rasool ! Koi aisa amal mujhe bataiye ke uske zariye jannat hasil kar loon. 

                           Nabi sallallaho alaihi wasallam ne jawab me farmaya :

“Allah ki khalis bandagi karo. Uske saath kisi ko shareek na karo, namaz qayem karo, zakat ada karo aur sila rahmi kiya karo.”

📚Sahih Bukhari : 5983

Sahih Muslim : 13


✔Syedna Abu Bakr Razi Allahu anhu ki riwayet hai ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :

                            ” Zulm wa baghawat aur qata rahmi (rishta nata todne) jaisa koi gunah nahi hai, jo is layeq ho ke Allah Ta’ala uske karne wale ko is duniya me bhi saza de bawajood iske ke uski saza usne akhirat me bhi rakh chhodi ho.”

📚Abu Dawood, 4902

Tirmizi, 2511

Ibn Majah, 3413

(Sahih) ________________________________
✔Ummul Momineen Syeda Ayesha Razi Allahu anha farmati hain ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :

                      “Nata arsh se latka hua hai aur kahta hai : jo mujhko milaye Allah usko apne se milayega aur jo mujhko kaate Allah usko apne se kaat dega.”

📙Sahih Muslim :2555


✔Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ka irshaad hai :

                  “Jannat me rishta todne aur kaatne wala na jayega.”

📗Sahih Muslim :2556


✔Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :

                     “Sila rahmi karne wala wo nahi hai jo badle ke taur pe sila rahmi karta hai balki asal me sila rahmi to ye hai ke jab koi qata(rishta katna) rahmi kare to wo usey jode.”

📘Sahih Bukhari : 5991


✔Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :

                              “Aulaad adam ke amaal jumeraat ki shaam aur jume ke Allah Ta’ala ko pesh kiye jate hain to Allah Ta’ala rishte todne wale shakhs ka koi amal qubul nahin karta. ”

📗Sahih Targheeb : 2538

Hasan Albani

Advertisements

📮JANNAT AUR JAHANNUM PAR IMAAN LANA

📮JANNAT AUR JAHANNUM PAR IMAAN LANA
Transliteration By: Bint iqbal
https://ⓣelegram.me/paighaameislam


            🍃بسم اللہ الرحمٰن الرحیم🍃
➖Jannat aur Jahannum par imaan lana yani yeh dono makhlooq ke abdi thikaane hain, so jannat neymaton ka ghar hai jise Allah Ta’ala ne taqwa ikhtiyar karne wale un mominon ke liye banaya hai jo un cheezon par imaan laaye jin par imaan lana Allah Ta’ala ne unpar wajib thehraya, Allah Ta’ala aur uske Rasool ki ita’at ki aur Allah Ta’ala se mukhlis aur uske Rasool ke sachey pairokaar rahe, unke liye jannat mein tarhan tarhan ki neymatein hain. 💫
🔴Ek hadees mein hai :
                       ✨Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya ke Allah Ta’ala ka irshad hai ke maine apne bando ke liye wo chizen tayyar kar rakhi hain jise na kisi aankh ne dekha, na kisi kaan ne suna aur na kisi insaan ke dil mein uska khayaal tak guzra.”

📘( Sahih bukhari : 3244 )


⚜Allah taala ka irshad hai :
▫🍃”Beshak jo log imaan laaye aur nek kaam kiye yahi log behtareen makhloqaat hain unka badla unke rab ke yahan hamesha rehne ki bahisht hain unke neeche nehrein behti hongi woh unmein hamesha hamesha rahenge Allah unse raazi hua aur woh  usse raazi hue yeh uske liye hai jo apne Rab se darta hai.”

📗(Surah Al-Bayyanah:7-8)


⚜Ek aur jagah Allah Ta’ala ka irshad hai :
                      ▫🍃”Phir koi shakhs nahi jaanta ke unke amal ke badla mein unki ankhon ki kya thandak chhupa rakhi hai.”

📙(Surah Sajdah :17)


▪Aur jahannum azaab ka ghar hai, usey Allah Ta’ala ne un zalim kafiron ke liye banaya hai jinhon ne uske sath kufr kiya aur uske Rasoolon ki nafarmani ki. Jahannum mein tarhan tarhan ka azaab aur samaan e Ibrat hai, koi dil un holnakiyon ka tasawwur bhi nahi kar sakta .💫
⚜Allah taala ka irshad hai :
                   ▫🍃”Aur us aag se bacho jo kafiroon ke liye tayyar kee gayi hai”

📘(Surah Al-Imran : 131 )


⚜Aur ek jagah yun farmaya :
▫🍃”Be shak hum ne zaalimon ke liye aag tayyar kar rakhi hai unhen uski qanatein gher lengi aur agar fariyaad karenge to aise pani se fariyaad rassi kiye jayenge jo tambe ki tarhan pighla hua hoga munhon ko jhulas dega kya hi bura pani hoga aur Kya hi buri aaraam gaah hogi.”

📕(Surah Kahf:29)


⚜Aur ek maqam par irshad baari taala hai :
                     ▫🍃”Be shak Allah ne kafiroon par laanat ki hai aur unke liye dozakh tayyar kar rakha hai woh us mein hamesha rahenge na koi dost payenge aur na koi madadgaar, jis din unke mun aag mein ulat diye jayenge kahenge ai kash hum ne Allah aur Rasool ka kaha mana hota.”

📗( Al -Ahzaab : 64-66 )

📮HISAAB WA JAZA PAR IMAAN LANA

📮HISAAB WA JAZA PAR IMAAN LANA

Transliteration By : Bint iqbal

https://ⓣelegram.me/paighaameislam


            🍃بسم اللہ الرحمٰن الرحیم🍃
➖Hisaab aur jaza par imaan lana yani bande ke tamam aamaal ka hisaab hoga aur uske mutabiq usey poora badla diya jayega aur iske saboot par bhi kitaab o sunnat aur ijma muslimeen sab dalalat karte hain. 

          ⚜Allah taala ka irshad hai :
                 ▫🍃”Beshak hamari taraf hi unko laut kar aana hai phir hamare hi zimma unka hisaab lena hai.”

📕(Surah Ghashiya :25-26)
⚜Ek aur maqam par irshad baari taala hai :
▫🍃Aur jo koi ( Allah ke huzoor ) neki le kar aayega usko waisi das nekiyan milengi aur jo buraiee laayega usey saza waise hi milegi aur unpar zulm nahi kiya jayega.”

📘( Surah Al -Anaam : 160 )
⚜Ek aur jagah Allah taala farmata hai :
                 ▫🍃Qayamat ke din hum darmiyan mein laa rakhen ge theek theek tolne wali tarazoo ko. Phir kisi par kuch bhi zulm na kiya jayega. Aur agar ek raaee ke dane ke barabar bhi amal hoga hum usey laa hazir kerenge aur hum kafi hain hisaab kerne wale.”💫

(Surah Al-Ambiya :47) 
       ➖Ek Hadees me ata hai
🔴Abdullah bin Umar razi Allah anhu se bhi marwi hai ke Nabi sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :”Qayamat ke roz Allah Ta’ala momin shakhs ko apne qareeb bulaa kar apne parde se dhaanp lega aur usse puchega ke kya tujhe falan gunah yaad hai? Kya falan gunah tujhe yaad hai?

Woh jawab dega, haan, ai mere Rabb!

                       

Yahan tak ke jab woh apne gunaaho ke iqraar ke baad yeh samajh lega ke woh tabah o barbaad ho gaya hai, to Allah Ta’ala farmayega : mein ne duniya mein tere gunaaho ki parda poshi ki thi, aaj mein tere un gunaaho ko maaf karta hun, chunanche usko uski nekiyon ka aamaal nama de diya jayega, lekin kafir aur munafiqeen ke mutalliq un par gawah (Malaikah, ambiyah, aur tamam jinn wa ins sab) kahenge ke : “yehi woh log hain jinhon ne apne rab ko jhutlaya, khabardaar zaalimon par Allah ki laanat hai.”

📚( Sahih bukhari : 2441 )
✔Aur Nabi sallallaho alaihi wasallam ki sahih hadees se saabit hai ke 

“jis ne neki ka iradah kiya aur neki nahi ki, Allah Ta’ala apne yahan uske liye poori ek neki likh deta hai aur jisne neki ka iradah karne ke baad woh neki karli to Allah Ta’ala us ek neki ko apne yahan das guna se saat sao guna balke isse bhi ziyada nekiyan likh deta hai aur jab koi kisi badi(evil deed) ka iradah karke uspar amal na kare to Allah Ta’ala apne yahan ek mukammal neki likh deta hai, pas woh badi par amal bhi kar guzre, to Allah Ta’ala apne yahan ( uske nama aamaal mein ) sirf ek hi badi likhta hai.” 

📗( Sahih bukhari : 6491 )
              ▪Qayamat ke roz tamam insani aamaal ke hisaab kitaab aur unki jaza o saza ke isbat par tamam musalmanoon ka ittafaq hai aur hikmat ka taqaza bhi yahi hai kyunke Allah Ta’ala ne kitaaben nazil kee, Rasool bheje jo ehkaam Shariat ko laaye the inhen qubool karna aur un mein se jin ehkaam par amal karna wajib tha, un par amal karna bandon par farz kiya. Jo log uski Shariat ke mukhalif hain, unn ke sath qataal ko wajib qarar diya, unke khoon, unki aulaad, unki aurton aur unke maalon ko halal qarar diya. To agar un tamam aamaal ka hisaab kitaab hi na ho aur na unke mutabiq jaza o saza di jaye to yeh tamam ehkaam bekar aur fizool befaidah qarar paate hain halaanke tamam jahanon ka parvar-digaar to har nuqs se paakizah hai ,
✔Chunanche is haqeeqat ki taraf Allah Ta’ala ne khud ishara farmaya hai :
             ▫🍃”Phir hum unn logon se zaroor poochenge jinke pass Rasool bheje gaye they aur hum Rasoolon se zaroor poochenge.”💫

                      ▫🍃”Phir hum chunke poori khabar rakhte hain unke roo baroo bayan kar denge. Aur hum kuch be khabar na they.”⚡

📕( Surah Al -Araaf : 6-7 )

📮YAUM e AKHIRAT AUR USPAR IMAAN

📮YAUM e AKHIRAT AUR USPAR IMAAN

✏Romanised By : Bint Iqbal

https://ⓣelegram.me/paighaameislam


                                                                            

             🍃بسم اللہ الرحمٰن الرحیم🍃
💫 Yaum e akhirat se murad roz e qayamat hai. Is din logon ko unke aamaal ke hisaab o aur jaza ke liye dobara uthaya jayega. Is din ka naam “yaum e akhirat” isliye hai ke is ke baad koi dusra din na ho, kyunki tamam ahal jannat aur jahannum apne apne thikanon mein qarar pa chuke honge, is din par imaan lana arkaan imaan mein se ek hai, jis ke baghair kisi bhi bande ka imaan qabil e qubool nahi hai.✨


             🔴Dobara uthaye jane par imaan lana

                     ➖ Dobara uthaye jane se murad dusri baar soor phoonkte waqt murdon ko zindah karna hai, chunanche tamam log baghair jooton ke nange paon, baghair libaas ke nange jism Allah rab alameen ke huzoor khade kiye jayenge. 💫
Irshad baari taala hai :
              ▫🍃”jis tarhan hum ne pahli baar paida kiya tha dobara bhi paida karenge yeh hamare zimme wada hai beshak hum poora karne wale hain.”

📗(Al- Ambiyah : 104)


            🔴Dobara Uthaya Jana Barhaq Hai
➖Dobara uthaya jana barhaq aur, kitaab Allah , sunnat Rasool se saabit hai aur ijma muslimeen sab iske saboot par dalalat karte hain. 💫
⚜Allah Ta’ala ka Irshad hai :
           “🍃▫Iske baad phir tum sab yaqeenan marr jane wale ho.”
             ▫🍃”Phir qayamat ke din bila shubha tum sab uthaye jaoge”

📙( Al-Muminoon: 15-16 )


💫Aur Nabi sallallaho alaihi wasallam ka irshad hai :
“qayamat ke din logon ko nange paon, nange badan aur baghair khatne ke jama kiya jaye ga.”

📘( Sahih bukhari : 6527) 
▪Iske isbat par musalman ka ijma hai aur hikmat ka taqaza bhi yahi hai ke Allah Ta’ala apni is makhlooq ko dobara zinda kare aur apne Rasoolon ke zariye se usne unpar jo faraiz aaed kiye they, unka inhen jaza de. ✨⚡


⚜Allah taala ka irshad hai :
           ▫🍃”Kiya tum yeh gumaan kiye huye ho ke humne tumhen yunhi bekaar paida kiya hai aur yeh ke tum humari taraf lautaye hi na jaoge”

📕( Al-Muminoon : 115 )
💫aur phir farmaya : 
▫🍃”Jis Allah ne aap par quran nazil farmaya hai woh dobarah aap ko pahli jagah laane wala hai.”

📕( al-qasas : 85 )

*📬ALLAH TA’ALA KE YAHA DUA KI QUBULIYAT KE LIYE KYA SHARAAYT HAIN❓*

https://ⓣelegram.me/paighaameislam


              🍃بسم اللہ الرحمٰن الرحیم🍃

📝Dua ke liye Mutadid Sharaayt hain

🔴1- Sirf Allah Ta’ala se dua mange

           ✔Is ki Daleel yeh hai ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne syedna Ibn abbas Razi Allah anhuma ko farmaya tha : 

▫🍃tum jab bhi mango to Allah taala se mango aur jab bhi madad chaho to sirf Allah taala se madad chaho 

📒Tirmizi ( 2516 ) ne isey rivayet kiya hai, aur albani ne usey Sahih Al-Jami mein sahih qarar diya hai .

➖Haqeeqat mein yeh hadees is aayat ka tarjuma hai

🍃▫Aur be shak masajid Allah keliye hain is liye Allah ke sath kisi ko mat pukaro. 

📘(Surah Jinn:18) 

🔝Yeh shart bohat hi azeem aur ahem tareen shart hai, iske baghair dua qubool hi nahi hoti aur iske baghair koi amal bhi Allah Ta’ala ke yaha pesh nahi kiya jata, kuch log hain jo murdon se mangte hain, inhen apne aur Allah Ta’ala ke darmiyan waseela banate hain, woh yeh samajte hain ke yeh nek log inhen Allah Ta’ala ke qareeb kar denge, inhen Allah Ta’ala ke samne safarishi banate hain, yeh samajte hain ke unke gunaaho ki wajah se Allah Ta’ala ke yaha unka koi maqam nahi, isliye nek logon ko Allah Ta’ala ke yaha waseela banate hain aur Allah Ta’ala ke bajaye unhi se duayein karte hain. 

✔Farmaan e baari taala hai :

▫🍃aur jab aap se mere bande mere bare mein puchhen to mein qareeb hi hun, jab bhi mujhe koi dua karne wala pukaarta hai uski dua ko qubool karta hun.

📗(Al-Baqara:186) 


🔴2- Sharai taur par jaaiz waseelo mein se koi waseela apnaana .

 1⃣Allah ke Pyare Naamo Ka waseela.

▫🍃Aur Allah hi ke liye ache ache naam hain, lehaza tum usey un(naamo) se pukaro. 

📕(Al-Araaf:180)

2⃣Nek Taqwa aur parhezgar logo ke waseele se dua karna(Sirf Zinda log se). 

📕(Sahih Bukhari :1010) 
3⃣Apne Nek Amal Ke Waseela se.

📗(Sahih Muslim :6939) (Sahih Bukhari :2333,2215)


🔴3-Jald baazi se parhez karen
Kyunke jald baazi dua ki qabuliat mein rukawat banti hai, jaise ke ek hadees mein hai ke : Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya tum mein se har ek ki dua qubool ki jati hai jab tak jald baazi karte hue yeh nah kahe : dua to bohat ki hai lekin qubool hi nahi hoti.

📕Bukhari : ( 6340 ) Muslim : ( 2735 )

🖇Ek aur riwayat me ata hai 

Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya : Bande ki dua us waqt tak qubool hoti rehti hai jab tak woh kisi gunah ya qata rehmi(Rishte todne/severing the ties of blood) ki dua nahi mangta aur jald baazi nahi machata. 

Pucha gaya : Allah ke Rasool !” jald baazi machane se kya murad hai ?” to Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :  woh yeh kahne lag jaye ke  maine bohat dua ki intehaee ziyada duayein mangi, lekin Allah meri dua qubool nahi farmata, woh yeh kah kar thak haar jata hai aur dua karna chore deta hai.

📗Sahih muslim : ( 2735 )


🔴4- Allah Ta’ala ke bare mein husn zan(achha guman) rakhe

Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ka farmaan hai : 

Allah taala farmata hai: mai apne bande ke sath uske apne gumaan ke mutabiq maamla karta hun.

📗Bukhari : ( 7405 ) Muslim : ( 4675 )  

Chunanche Allah Ta’ala se khair ki umeed rakhne wale par Allah Ta’ala khair o Barkaat ke dariya baha deta hai, Allah ta’ala uspar apna fazl farmata hai.

🔴5-Hazir Dil se Dua mangein

Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya 

“tum Allah se dua mango aur is yaqeen ke saath mango ke tumhari dua zarur qubul hogi, aur (achhi tarah) janlo ke Allah Ta’ala beparwahi aur betawajjo se mangi hui ghaflat me mubtila dil ki dua qubul nahin karta.”

📗Tirmizi : ( 3479 ) ne usey rivayet kya hai aur albani ne usey sahih Al-Jami : ( 245 ) mein hasan qarar diya hai .


🔴6- Khana peena halal ho

Farmaan e baari taala hai :

▫🍃Beshak Allah Ta’ala mut-taqi(taqwe-wale/parhezgaro) ke hi amal qubool karta hai. 

📕[ Al-Maidah: 27 ]

➖Doosri janib Nabi sallallaho alaihi wasallam ne bhi aise shakhs ki dua ki qabuliat ko namumkin qarar diya jis ka khana, peena, aur pehenna haraam ka ho, Chunanche hadees mein hai ke : 

▫🍃Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne 1 shakhs ka zikar farmaya ke wo lambe safar mein pareshan baal aur dhool mein pata hua aasman ki janib haath phaila ke kahe : ya rab! ya rab !

halaanke uska khana haraam hai, peena haraam hai, libaas haraam aur uski ghiza haraam, to uski dua kaise qubool ho! ) 

📘Muslim : ( 1015 )

✔Ibn Qaiyeem Rahimullah kehte hain ke : haraam khane se dua mein quwat khatam ho jati hai aur dua mein kamzoree aa jati hai. 


🔴7- Hadd se nah niklo 

Kyun ki Allah Ta’ala ko dua mein hadd se nikalne wale pasand nahi hai,

Farmaan baari taala hai :

“tum apne parvar-digaar se dua kiya karo gidgida kar bhi aur chupke chupke bhi, Waqai Allah Ta’ala un logo ko napasand karta hai jo hadd se nikal jaayen.”

📘(Al-Araaf:55)

⬆Tafseer Ibn Kaseer :

➖Insan dua mange qubul hogi Allah Ta’ala apne bando ke dua ki hidayat karta hai jisme unki duniya aur akhirat ki bhalai hai. Allah Ta’ala Farmata hai ke apne parwardigar ko aajizi, miskeeni aur aahistagi se pukaro.

         ▫🍃Abu Musa Ashari Razi Allahu anhu se riwayat hai ke logon ne Dua me apni awaaze bahut buland kardi to Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya logon apni jaano par rahem karo kyunki tum kisi bahre ya gayab ko nahi pukar rahe jise tum pukar rahe ho wo bahut sunne wala aur bahut nazdeek hai. 

📒(Bukhari wa Muslim)


🔴8-Dua mein mashgool ho kar kisi zururi kaam ki adaigi mein kotahi nah barte

✔Maslan: Koi fauri aur zururi kam jaise waalid ki khidmat is Hujjat se nah chhode ke dua mein mashgool hun, is ke mutaliq ibadat guzaar juraij ke waqiye mein wazeh ishara maujood hai ke 

jab unhon ne apni walida ki aawaz sun kar uska jawab nah diya aur apni namaz mein mashgool rahe to unki walida ne unke khilaaf bad dua kar di natijta Allah Ta’ala ne unhen azmaish mein daal diya .Dekhein-: (Sahi Muslim, 2550)

_*🏮Imam Nawawi Rahimullah  kehte hain :*

” Ulemaye karaam kehte hain : yeh is baat ki Daleel hai ke juraij keliye sahih amal yeh tha ke apni walida ki baat ka jawab dete ؛ kyunke woh Nafil namaz ada kar rahe the aur is Nafil namaz ko jari rakhna bhi Nafil hi tha wajib nahi tha, jabke walida ki baat ka jawab dena, unke sath husn sulooq karna wajib hai un ki nafarmani haraam hai. .. ”

📔”sharah sahih muslim” az : ( 16 / 82 )Nawawi

📮​”ALLAH TA’ALA JISE CHAHTA HAI HIDAYAT DETA HAI /GUMRAH KARTA HAI 

                  Join our Telegram Channel    

 https://ⓣelegram.me/paighaameislam

 *‎بِسْمِ الْلّٰهِ الْرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم
          

Hidayat ka matlab

➖Hidayat ka matlab hota hai rahnumai, rahbari, raah dikhnana, seedha rasta, batana. Quran Majeed hidayat ko teen darjaat mein taqseem karta hai aur makhsoos qism ki hidayat ko makhsoos darjah ( level ) ke liye muqarrar kiya gaya hai .

1.Pahle darjah ki hidayat alamgeeri hai aur yeh har sheh ke liye hai.

Allah Ta’ala farmata hai➖

“Jawab diya ke hamara rab woh hai jisne har ek ko uski khaas soorat, shakal ataa ki’ phir hidayat di.”

  ( Surah Taaha : 50 )

Iska matlab yeh hai ke Allah ne har sheh ko ek makhsoos shakal bakhshi aur phir un cheezon ko unke kirdaar ke mutabiq hidayat bakhshi gayi. Hidayat ki yeh qism insaan, jinn, janwar, paudhon aur baqi sab takhliqaat(creation) ke liye hai .

 2.Dusre darjah ki hidayat insanon aur jinnat ke liye makhsoos hai. Is qism ki madad se liye gaye kamon ke woh dono qayamat ke din jawab deh honge. Yeh hidayat hamesha se maujood hai aur jinn o ins mein se har koi azad hai chahe usko pehchan kar usse kaam le yaa usko mustarad(inkar karde/Radd karde) kar de.

     Allah Ta’ala farmata hai➖
“Qasam hai nafs ki aur usey durust karne ki, phir Allah Ta’ala ne is nafs ko burai se bachney aur parhezgari ikhtiyar karne ki samajh ataa farmai. Phir ispar iski badi(gunah) aur iski parhezgari wazeh kar di. Beshak woh kamyaab ho gaya jisne nafs ko pakeeza bana liya. Aur na-murad huwa woh jisne isko alwida kiya.”
        (Surah al-shams 7-10 )

 3.Teesri qism ki hidayat jinn o ins mein se unke liye hai jinhone sachaai ke Paigham ko ghaur se suna. Yeh hidayat unhein sachaai ko pehchanne mein mazeed madad karti hai. 

Allah Ta’ala farmata hai ➖

“Woh log jinhone hidayat qubool ki usne unhein hidayat mein badha diya aur unhein unka taqwa ataa kar diya.”
        ( Surah Mohammad : 17 )

Jisko Allah chahta hai, usko Allah hidayat deta hai ka matlab :

        ✔Ek cheez ko samajh liya jaye ke koi bhi qurani aayat quran ki baqi ayaat aur ahadees ki roshni mein hi samjhi ja sakti hai. Quran Majeed mein kuch ayaat hain jin mein Allah ka farmaan hai ke Allah jis ko chahta hai usko hidayat bakhshta hai aur jise chahta hai gumraah chhod deta hai. 

⛳Maslan

“phir Allah jise chahta hai gumraah karta hai aur jise chahta hai hidayat deta hai. Aur woh ghalib aur hikmat wala hai.”
        (Surah ibrahim : 4 )

   Bande ke paas ikhtiyar hai

Quran Majeed ki doosri mukhtalif ayaat is baat ki tashreeh karti hain ke Allah ne haq aur baatil mein ek tafreeq kar di hai aur haq o baatil ko bilkul numaya aur wazeh kar diya hai. Ab yeh bande ki apni khwahish hai woh haq ko pasand karta hai ya usko chhod deta hai.

〰Jaise pahle bhi bayan huwa :

“Qasam hai nafs ki aur usey durust karne ki, phir Allah taala ne is nafs ko buraiee se bachney aur parhezgari ikhtiyar karne ki samajh ataa farmai. Jisne usey paak kiya wo kamyab hua, aur jisne usey khaak me mila diya wo nakam hua.”
        ( al-shams: 7-10 )

“Aur unse keh do ke haq tumahre rab hi ki taraf se ( aa chuka ) hai, so jiska jee chahe imaan le aeye aur jis ka jee chahe kufr kare, humne yaqeenan tayyar kar rakhi hai zaalimo ke liye ek aisi holnaak aag, jiski lapeto ne unko apne ghere mein le rakha hai.”
        ( al-kahf :29 )

Woh jinhein Allah hidayat deta hai :
“aur woh jo uski taraf rujoo karen unhein ( Allah ) hidayat de deta hai.”
        ( al-raad : 27 )

“Aur jinhonne hamari raah mein koshish kee, zaroor hum unhein apne raaste dikha denge aur beshak Allah neko ke sath hai.”
        (Surah Ankboot: 69)

“Allah jise chahta hai apne liye chunn leta hai aur jo uski taraf rujoo kare usey apni taraf raasta dikha deta hai ( hidayat de deta hai ).”
        (Surah Shuara :13)

         Woh jinhein Allah gumraah karta hai :

  Usi tarah Allah hamein batata hai ke woh kis ko gumraah chhodta hai .
        “aur is ( seedhe raaste se Allah ) gumraah nahi karta siwaye na-farmanon ke” 

        ( al-baqrah 26 )

“Aur Allah na farmanon ( zaalimon ) par raah gum kar deta hai aur woh jo chahta hai karta hai”

( ibrahim : 27 )
Allah gumraah kaise karta hai ?
Ab sawal paida hota hai ke Allah gumraah kaise karta hai❓ Iska jawab Allah bohat khol kar aur wazeh taur par batata hai :
“Aur jo shakhs seedha raasta maloom hone ke baad paighambar ki mukhalfat kare aur mominon ke raaste ke siwa aur ( kisi dusre ) raaste par chale to jidhar woh chalta hai hum usey udhar hi chalne denge aur qayamat ke din jahannum mein daakhil karenge aur woh buri jagah hai.”
        ( al-nisa : 115 )

➖Allah ne apni nishaniyon se yeh baat bilkul wazeh kar di hai ke woh log jo haq ke zahir ho jane ke baad haq ki taraf rujoo karenge unko Allah hidayat dega ( teesri qisam ki hidayat ) aur jo haq ke zahir ho jane ke bawajood baatil aur burai ki taraf rujoo karenge Allah unko unke pasandeeda raaste ki taraf chhod deta hai ( jo gumraahi ke raaste hain ), to aise logon ko Allah saza dene mein bhi haq bajanib hai kyunki unhone haq ke unpar zahir ho jane ke baad usko tasleem(qubul) na kiya .
Allah gumraah kaise karta hai ?
Ab sawal paida hota hai ke Allah gumraah kaise karta hai❓ Iska jawab Allah bohat khol kar aur wazeh taur par batata hai :
“Aur jo shakhs seedha raasta maloom hone ke baad paighambar ki mukhalfat kare aur mominon ke raaste ke siwa aur ( kisi dusre ) raaste par chale to jidhar woh chalta hai hum usey udhar hi chalne denge aur qayamat ke din jahannum mein daakhil karenge aur woh buri jagah hai.”
        ( al-nisa : 115 )

 ➖Allah ne apni nishaniyon se yeh baat bilkul wazeh kar di hai ke woh log jo haq ke zahir ho jane ke baad haq ki taraf rujoo karenge unko Allah hidayat dega ( teesri qisam ki hidayat ) aur jo haq ke zahir ho jane ke bawajood baatil aur burai ki taraf rujoo karenge Allah unko unke pasandeeda raaste ki taraf chhod deta hai ( jo gumraahi ke raaste hain ), to aise logon ko Allah saza dene mein bhi haq bajanib hai kyunki unhone haq ke unpar zahir ho jane ke baad usko tasleem na kiya .

Allah gumraah karta hai wali aayat ka matlab:
Isaai, mishnari aur mulhideen(atheist) baaz auqaat surah hood ki aayat number 34 bhi pesh karte hain. Yeh ayat Nooh alaihi salam ke logon ke mutaliq hai. Nooh apni qaum se kehte hain :
“Tumhe meri nasihat nafa na degi agar mein tumhara bhala chahoon jabke Allah tumhari gumraahi chahe, woh tumhara Rab hai, aur usi ki taraf phiroge.”
        ( Hood : 34 )

yahan is baat ko zehan mein rakhen ke Nooh alaihi salam yeh baat us waqt keh rahe hain jab unki qaum saari hade paar kar chuki thi balke is azaab ka mutalba kar rahi thi jisse unko pehle hi daraya ja chuka tha to yahan Allah apna tareeqa ikhtiyar karta hai aur aise zalimon ko unke hi pasandeeda raastoon par muqarrar kar deta hai jo unhone haq ko chhod kar pasand kiye jaisa ke pehle bhi bayan huwa. Aur ain mumkin hai yeh baat us waqt kahi ja rahi hai jab qaum Nooh saza diye jane ke qareeb thi kyunki yahi lafz saza aur tabahi ke maa’ne mein istemaal hota hai. Maslan quran mein hum padhte hain

        فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعْدِہِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوۃَ وَاتَّبَعُوا الشَّہَوٰتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا

“phir un ke baad aise log unki jagah aeye jinhone namazon ko barbaad kiya , aur apni nafsaani khwahishaat ke peeche chale so anqareeb unko gumraahi ( ki saza ) milegi. ”

( Mariyam: 59 )
kuch log al-araaf ayah 16 ko aur Al-Hijr ayah 39 ko bhi is silsila mein pesh karte hain.
 ” Us shaytan ne kaha jaisa tune mujhe gumraah kiya hai mein bhi zaroor unki taak mein teri seedhi raah par bhaithoonga.”
        ( al-aaraf 16 ) .

“Us ( shaytan ) ne kaha ke parvar-digaar jis tarah tune mujhe gumraah kiya hai mein un bandon ke liye zameen mein saaz o samaan aaraasta karoonga aur sab ko ikattha gumraah karoonga.”
        (Al- Hijr :39)

✔Magar har Aqil shakhs samajh sakta hai ke yeh alfaaz shaytan ke hain jo apne shaytani azaim ka izhaar kar raha hai, un ayaat ko apne maayno mein sirf shaytani roohein hi istemaal karne ki koshish kar sakti hain !

Dilon par mohar karne ka matlab :

➖Kuch log kehte hain ke jab Allah khud kehta hai ke woh khud kafiroon ke dilon par mohar laga deta hai to un kafiroon ko unke aamaal ka zimmedaar kyun kar qarar diya ja sakta hai ❓

        yeh kehne ki asli wajah pooore muamle ko na samjhna hai. Allah sirf un kafiroon ke dil me mohar karta hai jo intahi zid o keena ke sath haq ke paigham ko inkar kar dete hain aur unke jo hidayat ki doosri qism ( jo ke har ek ke liye hai aur jise pane ke liye sirf apni khwahish darkaar hoti hai ) ko inkar kar dete hain. Ham quran mein jab dekhte hain ke Allah kisi ke dilon ko mohar karne ka kehta hai to isse murad sirf woh kafir hote hain jo intahi behoodgi se haq ko mustarad kiye dete hain aur bajanib haq koi rujoo, khwahish nahi rakhte. al-baqrah aayat number 7, al-nissa aayat number 168 aur surah nahal aayat number 106 o 109 is ki wazeh misalein hain .

        Khulasa

Is saari behas ka khulasa yeh ke Allah Ta’ala apni nishaniyon se sab ko hidayat dikhata hai. Woh apne paighambar bhejta hai jo Allah ka Paigham le kar aate hain aur woh uske zariye se haq aur baatil ko bilkul wazeh karwa deta hai. Uske baad jo shakhs haq ko pehchanne ki khwahish rakhta hai ( zahir karta / koshish karta hai ) to Allah us par hidayat khol deta hai, aur jo iske barkhilaf bilkul gumraah kiye jate hain woh woh log hain jo baatil ki taraf rujoo karte huwe haq ko chhode dete hain aur jo is gumraahi par bazid ho jate hain Allah unke dilon ko mohar kar deta hai.
  Wallahualam 

📮NAMAZ KE BAAD KE MASNOON AZKAAR

📬Join Our Telegram Channel📬
https://ⓣelegram.me/paighaameislam
♻Bismillahhirrahmanirrahim ♻
✔☘1. Ibne Abbas Radiallahu anhu riwayat karte hain ke main Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki namaz ka mukammal hona takbeer (Allahu Akbar ki awaaz) se pehchaan leta tha. 
📚(Bukhari: al Azan 841,842)

📚(Muslim: al Masaajid 583)

✒Yaani namaz mukammal hote hame ek martabah Allahu Akbar kahna hai. 
2.✔☘Saubaan Radiallahu anhu se rivayat hai ki Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam jab apni namaz se farigh hote they to 3 martabah  Astaghfar farmate they aur ye dua mangte 

❣اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ یا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ❣ “ 

🎗”Allahumma Antas Salaam wa Minkas Salaamu Tabaarakta Yaa zal Jalaali wal Ikraam”🎗
Tarjumah (Aye Allah tu salam hai aur salamati teri hi taraf se hai aye izzat o jalal wale tu baa barkat hai) 
Ravi Waleed kahte hai ke maine Auzaai se pucha ke Aap sallallaho alaihi wasallam Astaghfar kis tarah farmaya karte they❓
To farmaya Aap sallallaho alaihi wasallam is tarah farmate

❣( أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ)❣۔

Astaghfirullah Astaghfirullah. 

📚(Sahih Muslim : 591)

3.✔☘Muaz bin Jabal Radiallahu anhu riwayat karte hain ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne mera hath pakad kar farmaya: Aye Muaz! Allah ki qasam main tujh se muhabbat karta hu. Main tujhe wasiyat karta hu ke har (farz) namaz ke baad ye (zikar) padhna na chhodna. 
❣“اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ”❣
🎗”Allahumma Aa’inni Alaa Zikrika wa Shukrika wa Husni ibaadatik”🎗 
🎐Tarjumah (Aye Allah!! apne zikr karne,apna shukr karne aur apni behtareen ibadat karne me meri madad farma). 
📚(Abu Dawood: 1522) Sahih(Al-Albani)

📚(Nasai : 1304)

4.✔☘Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam har farz namaz ke baad ye padhte they: 

❣”‏ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ‏”❣

🎗”La ilaha illal-lahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa huwa ala kulli shay’in qadir. Allahumma la mania lima ataita, wa la mutiya lima manata, wa la yanfau zal-jaddi minkal-jadd.”🎗
Tarjumah (Allah ke siwa koi ibadat ke layeq nahi, uska koi shareek nahi, usi ki baadshahat hai, usi ke liye tareef hai, aur wo har chiz par qadir hai. Aye Allah jo tu de usey koi rokne wala nahi aur jo tu rokle usey koi dene wala nahi aur kisi saahibe haisiyat ko uski haisiyat tere yahan faida nahi de sakti.) 
📚(Bukhari :844, Muslim : 293)

5.✔☘Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam namaz ke baad in kalimaat ko padhte the

❣”‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ‏”❣

🎗”Allahumma Inni A’auzubika Minal Jubni wa A’auzubika An Uradda Ilaa Arzalil Umuri wa A’auzubika Min Fitnatid Dunya wa A’auzubika Min A’azabil Qabr”🎗
Tarjumah (Aye Allah buzdili se mai teri panah mangta hu, isss teri panah mangta hu ke umr ke sabse zaleel hisse(budhape) me pahucha diya jaaon. Aur teri panah mangta hu mai duniya ke fitno se aur teri panah maangta hu qabr ke azaab se.) 
📚(Sahih Bukhari : 2822)

6.✔☘Abu Hurairah Radiallahu anhu se rivayat hai ki Rasool’Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya ki jis admi ne har namaz ke baad 33 martabah SubhanAllah, 33 martabah Alhamdullillah aur 33 martabah Allahu Akbar kaha to ye 99 kalimaat ho gaye aur 100 ka adad pura karne ke liye
❣لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ❣

 Lailaha illallah Wahdahu la shareeka lahu lahul Mulku wa Lahul Hamdu wa Huwa A’alaa Kulli Shai in Qadeer
🎐Tarjumah

(Allah ke siwa koi ibadat ke layeq nahi uska koi shareek nahi, usi ki badshahat hai, usi ke liye tareef hai aur wo har chiz par qadir hai.) 

kah liya to uske saare gunah maaf kar diye jayenge chahe wo samandar ke jhaag ke barabar ho.

📚(Sahih Muslim : 597)

7.✔☘Uqbah ibn Amir Radiallahu anhu se rivayat hai ki Rasool’Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne mujhe hukm diya ke mai har(farz) namaz ke baad muawwizatan(Quran ki akhiri do surah yani Surah falaq aur Naas) padhu. 
📚(Tirmizi : 2903)

📚(Abu Dawud : 1523)

Fajr aur Maghrib ki namaz ke baad teen teen bar Surah Falaq, Surah ikhlas aur Surah Naas padhna. 
📔(Fatawa Al-Sheikh Ibn Baaz 11/188-190)

8.✔☘Ummul Momineen Umme Salamah Radiallahu anha farmati hai ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam jab subah ki namaz ka salam pherte to kahte

❣”‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً ‏”❣‏

“Allahumma Inni As aluka ilman Naafe a’n wa Rizqan Taiyyiba’n wa A’malan Mutaqabbala”

🎐Tarjumah

(Ai Allah mai tujhse Nafa dene wala ilm aur paakiza rizq aur Qubul kiye jaane wale amal ka sawal karta hu. 

📚(Ibn Majah : 925)Sahih

9.✔☘Umarah bin Shabeeb As- sabai Radiallahu anhu se riwayat hai ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya : Jis ne maghrib ki namaz ke baad 10 baar ye alfaz kahe 

❣لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ❣

“Laailaaha Illallahu Wahdahu Laa Shareeka Lahu, Lahul Mulku wa Lahul Hamdu Yuhyee wa Yumeetu wa Huwa a’laa Kulli Shai’in Qadeer” 

Allah Ta’ala uski hifaazat ke liye farishte bhejta hai jo subha tak shaytan mardood se uski hifaazat karte hain aur Allah Ta’ala uske liye 10 nekiya likhta hai, aur 10 halak karne wale gunah is se door karta hai uske liye 10 momin ghulam azaad karne ke baraabar ajar hai. 

📚(Tirmizi : 3534)Hasan

10.✔☘Abu Umamah Radiallahu anhu se rivayat hai ki Rasool’Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya jisne har namaz ke bad ayatal kursi padhi to uske jannat me dakhil hone se maut ke siwa koi chiz nahi rokti.

📚(Nasaai : Fil Amaal Al Yaum wal Lail 100)

🚩Ayatal kursi

❣ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌۭ وَلَا نَوْمٌۭ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍۢ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ❣

🎐Tarjumah

(Allah ta’ala hee mabood bar-haq hai jis ke siva koyi mabood nahi jo zinda aur sab ka thaamne waala hai, jise na oongh aaye na neend, us ki milkiyat mein zameen aur asmaano ki tamaam cheeze hai, kaun hai jo us ki ijaazat ke baghair us ke saamne shifa’at kar sake, wo jaanta hai jo un ke saamne hai aur jo un ke piche hai, aur wo us ke ilm mein se kisi cheez ka ehaata nahi kar sakte magar jitna wo chaahe, us ki kursi ki wus-at ne zameen wa asmaan ko gher rakha hai aur Allah ta’ala un ki hifaazat se na thakta aur na uktaata hai, wo to bahut buland aur bahut bada hai.) 

📕(Quran – 2 : 255)

📮RASOOL’ALLAH sallallaho alaihi wasallam KI MOHABBAT WA TAZEEM KA WAJOOB

🍃بسم اللہ الرحمن الرحیم 🍃

📮RASOOL’ALLAH sallallaho alaihi wasallam KI MOHABBAT WA TAZEEM KA WAJOOB

Join Our Telegram Channel 

https://ⓣelegram.me/paighaameislam


Fazilat-ul-Sheikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizullah
✒Romanised by : Mohammadiyah


🔴Bande par sab se pehle Allah ta’ala ki mohabbat zaruri hai, yeh ibadat ki sab se azeem qism hai.

➖Allah taala ka irshad hai :📕

▫🍃aur jo imaan wale hain woh to Allah ta’ala hi se sab se ziyada mohabbat karte hain🍃▫

📕Surah Baqara :165

➖Is liye ke Allah taala hi apne bandon ka munaim haqeeqi(true giver) hai, jisne saari zahiri o baatini nematon se bandon ko nawaza hai. Phir Allah ta’ala se mohabbat ke baad uske Rasool Mohammad sallallaho alaihi wasallam se mohabbat wajib hai, is liye ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne bandon ko Allah ta’ala ki taraf dawat di, is ki Maarfat se humkenar kiya, uski Shariat ko pahunchaya aur uske ehkamaat ko bayan farmaya. Aaj musalmanon ko jo duniya aur akhirat ki bhalai haasil hai woh usi Rasool sallallaho alaihi wasallam ki badaulat haasil hai. ⚡

Koi shakhs Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki ita’at aur ittebaa ke baghair jannat mein daakhil nahi ho sakta. 

✔Ek hadees ke alfaaz hain :

🍃jis ke andar teen cheeze hon gi woh imaan ki mithaas payega, woh yeh ke Allah aur uske Rasool sallallaho alaihi wasallam uske nazdeek doosri har cheez se ziyada mehboob hon aur kisi shakhs se mohabbat karta ho to sirf Allah Taa’la ke liye karta ho aur kufr ki taraf lautna, uske baad ke Allah Ta’ala ne usey is se nikala hai, aisa hi napasand karta ho jaisa ke aag mein daaley jane ko na pasand karta hai.

📚Bukhari Al Imaan, 16

البخاری الإیمان ( 16 ), muslim الإیمان ( 43 ), الترمذی الإیمان ( 2624 ), النسائی الإیمان وشرائعه ( 4988 ), Ibn ماجه الفتن ( 4033 )

Is hadees se pata chala ke Rasool’Allah sallallaho alaihe wasallam ki mohabbat Allah ta’ala ki mohabbat ke tabe hai aur uske sath lazim hai aur rutbe ke aitbaar se dusre darjah par hai. Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki mohabbat aur Allah ta’ala ke alawa deegar tamam mehboob cheezon se aap ki mohabbat ko muqaddam rakhne se mutaliq hadees ke alfaaz yeh hain :
🍃”Tum mein se koi us waqt taq pakka momin nahi ho sakta jab tak ke mein uski aulaad uske walidain aur tamam logon se ziyada mehboob nah ho jaoon.”⚡

📘Sahih Bukhari Al iman, 15

 البخاری الإیمان ( 15 ), muslim الإیمان ( 44 ), النسائی الإیمان وشرائعه ( 5013 ), Ibn ماجه المقدمة ( 67 ), الدارمی الرقاق ( 2741 ) .

➖balke ek hadees mein to aaya hai ke ek momin ke liye zaruri hai ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ko apne nafs se ziyada mehboob rakhe.⚡

🔴Syedna Umar bin Khattab Razi Allahu Anha ne ek martaba arz kiya ke :

*🍃”Ai Allah ke Rasool sallallaho alaihi wasallam ! Aap mere nazdeek duniya ki har cheez se mehboob hain siwaye mere nafs ke, Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya : Us zaat ki qasam jis ke haath mein meri jaan hai jab tak main tumhare nafs se bhi ziyada mehboob nah ban jaoon baat nahi banegi. Yeh sunkar Syedna Umar ibn Khattab Razi Allahu anha ne arz kiya : (agar aisi baat hai to) yaqeenan Allah ki qasam ! is waqt Aap sallallaho alaihi wasallam mere nafs se bhi ziyada mehboob hain, Aap sallallaho alaihi Allah wasallam ne farmaya : ab sahih hai ai Umar ).

📒Sahih Bukhari, 6257

 البخاری الأیمان والنذور ( 6257 ), أحمد ( 4 /336 

☑Is se yeh baat wazeh ho gayi ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki mohabbat wajib hai aur Allah ta’ala ki mohabbat ke ilawa duniya ki har cheez ki mohabbat par muqaddam hai. Isliye ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki mohabbat Allah Ta’ala ki mohabbat ke tabe aur usko lazim hai. 

Jaise ke Irshaad e Baari Taa’la hai

_*”(Ai paighambar! logon se) kah do ke agar tum Allah se mohabbat rakhte ho to meri pairwi karo, Allah bhi tum se mohabbat karega aur tumhare gunaho ko maaf kardega”

📗Al-Imran :31

is liye yeh mohabbat bhi Allah Ta’ala ki raah mein hai aur usi ke liye hai aur Allah Taa’la ki mohabbat momin ke dil mein jitni badhegi utni hi Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki mohabbat badhegi aur Allah Ta’ala ki mohabbat agar ghategi to Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki mohabbat bhi ghategi, aur jo koi bhi Allah Ta’ala ka mehboob hoga to usse Allah Ta’ala ki khatir mohabbat rakhi jayegi. 

🍃Allah aur Rasool sallallaho alaihi wasallam se mohabbat rakhe jane ka taqaza yeh hai ke hum unki ( bina ghulu ke ) tazeem o touqeer mein koi kasar nah utha rakhen aur unhi ki itteba karen unke qoul ko har ek ke qoul se muqaddam rakhen aur un ki sunnat ki bohat ziyada tazeem karen ( aur is par amal karen ) .

🍃🔴ALLAMA IBN QAIYYEEM RAMIMULLAH FARMATE HAIN:

➖” Insan se mohabbat aur uski tazeem, agar Allah se mohabbat aur uski tazeem ke tabe(yani Allah ki ita’at) hai to woh jaaiz hai. Jaise Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam Allah se mohabbat aur aap ki tazeem, aap ki yeh mohabbat o tazeem darasal aap ko Rasool bana kar bhejne wale se mohabbat aur uski tazeem ki takmeel hai. *Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki ummat Aap sallallaho alaihi wasallam se mohabbat is liye karti hai ke Aap sallallaho alaihi wasallam Allah ta’ala ko mehboob hain aur Aap sallallaho alaihi wasallam ki tazeem o Takreem is liye karti hai ke Allah ta’ala ne Nabi sallallaho alaihi wasallam  ko yeh izzat wa martabah Ata farmaya hai. Lehaza Nabi sallallaho alaihi wasallam se mohabbat Allah taala se mohabbat ka ek juz(hissa) hai ya Allah taala se mohabbat ka nateeja hai.

*🍃Maqsood yeh hai ke Allah ta’ala ne Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki shakhsiyat mein itni mohabbat o ra’ab(ahteram) daal diya tha, yahi wajah hai ke koi bhi insaan kisi insaan ke liye itna mehboob, izzatdaar wa ahteraam wala nahi hai jitna ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam apne sahaba karaam ke nazdeek mehboob, izzatdaar aur ahteraam wale they .

♦🔷Syedna Amro bin Aas Razi Allahu anhu ne islam qubool karne ke baad kaha tha ke *qubool islam se pahle Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam se ziyada mabghoos(hateful) shakhs mere nazdeek koi nahi tha, lekin ab qubool islam ke baad Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam se mehboob tareen aur izzatdaar shakhs mere nazdeek koi nahi, agar mujh se aap ka huliya bayan karne ko kaha jaye to mein kuch nahi bol sakta is liye ke aap ki touqeer o Ajlal(buland martabah) mein kabhi aap ko jee bhar ke nahi dekh saka .

♦🔷Sayedna Arwa bin Mas’ood Razi Allahu anhu ne Quraish se kaha tha, Ai logo! Allah ki qasam mein qaisar wa kasra(Badshahi) aur deegar shaahaan(Shaahi saltanat) mumalik ke darbaar mein gaya hun lekin kisi ko bhi aisa nahi paaya ke uske ahbaab o ashaab uski itni tazeem karte hon jitni tazeem Mohammad sallallaho alaihi wasallam  ke ahbaab o ashaab unki karte hain. Allah ki qasam unki tazeem wa Takreem(izzat wa adab karna) aur Ajlaal(Buland martabah) wa ra’ab( ahteraam) mein unse nazar nahi milate, jab wo thukte hain to kisi sahabi ki hatheli hi mein parta hai jise woh apne chehre aur seene par mal lete hain aur aap jab wuzu karte hain to woh wuzu ke pani ke liye aapas mein lad padte hain’✨ 

📒Jala’i Al – Afham :120-121

🔚

DAJJAL INSAAN HAI YA SHAITAN? 

📮DAJJAL Insaan hai ya Shaitan❓
🍃بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ🍃

https://ⓣelegram.me/paighaameislam

📝Tahreer : Maqbool Ahmad Salafi 

✏Romanised By :Mohammadiyah 
➖Dajjal ka Khurooj qayamat ki badi nishaniyon mein se ek hai aur Dajjal Allah ki makhluqaat mein se ek makhlooq hai. Yeh aakhri zamane mein zahir hoga, oluhiyat ka daawa karta phirega aur zameen mein khoob fitnah wa fasaad phailayega. Dajjal ka fitnah itna bada hai ke har namaz  mein is se panah mangi jati hai aur har nabi ne apni qoum ko is fitne se daraya hai. Isah Alaihis salam ke hathon yeh qatal hoga .

❓Dajjal insaan hai ya shaytan is mein ahal ilm ke darmiyan ikhtilaaf hai. 

1.Baaz ne insaan kaha hai .

2.Baaz ne Shaitan kaha hai .

Aur 

  1. Baaz ne dono ka inkaar kiya hai .

➖Teesre mauqif wale ka kehna hai ke Dajjal ke insaan ya Shaitan hone ki koi Sareeh Daleel nahi hai jabke dusre mauqif wale Shaitan se mutalliq baaz qurani ayaat wa ahadees se Dajjal ke Shaitan hone pe fit karte hain .

⚜Rajeh maslak yeh hai ke Dajjal Allah ke bandon mein se ek bandah , is ki makhlooq mein se ek makhlooq aur mazboot jism wala insaan hai .

Is ki Daleel yeh hai ke Tamim daari RaziAllah anhu ne Dajjal ko dekha aur is ki kaifiyat bayan ki hai, is hadees mein Dajjal ke liye jahan Rajal ( aadmi ) ka lafz aaya hai wahin yeh alfaaz bhi mazkoor(named) hain :

فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط( مسلم)

Tarjumah:Tamim daari Razi Allah anhu bayan karte hain ke hum jaldi se us girjey mein pahunche to hum ne ek bada qawi haikal insaan dekha ke is se qabl(pahle) hum ne waisa koi insaan nahi dekha tha . 📒(Sahih Muslim : 2942) 
🔦Is baat se bhi Dajjal ke insaan hone ka pata chalta hai ke shaher Asbahaan se yahudi Naami qabeeley se is ka Khurooj hoga, jaisa ke  masnad Ahmed mein hazrat anas bin maalik Razi Allah anhu se rivayet hai :
یخْرج الدجال منْ یهودیة أصْبهان, معه سبْعون ألْفا منْ الْیهود, علیْهمْ السیجان
Tarjumah:Dajjal ka Khurooj sar zameen ( khrusaan ke shaher)  Asbihaan se aur yahudiya Nami qabeeley se ho ga aur yahood mein se sattar hazaar aise  afraad(log) Dajjal ki pairwi karenge, jin par sabz chaadrein hon gi. 

📘(Musnad Ahmed : 13344)Ibn hajar aur deegar muhaqqiqeen ne is hadees ki tas’heeh ki hai . 

     Anas Razi Allah anhu se is maayne ki rivayet muslim shareef mein bhi hai .

یتبع الدجال من یهود أصبهان سبعون ألفا علیهم الطیالسة

Tarjumah : Syedna Anas bin maalik Razi Allah anhu se rivayet hai ke Rasool’Allah  sallallaho alaihi wasallam ne farmaya : asfahaan ke sattar hazaar yahudi siyah chaadrein  odhey hue Dajjal ki pairwi karenge . 

📗(Sahih Muslim : 2944) 

🍂  Ya ek nuqta aur bhi pata chalta hai ke sabz pagdi ya sabz chadar yahudion ka mazhabi shi’aar hai aur islam ne musalmanon ko yahood o  nasari samet tamam kuffar ke mazhabi shi’aar ki mushabihat aur naqqaali(naqal utarna)  ikhtiyar nah karne ki takeed ki hai, aur un ki mushabihat ikhtiyar karne aur naqqaali  karne par sakht wa’eed hai. 

🍃▫Ibn Umar RaziAllahu anhu se rivayet hai ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :

من تشبه بقوم فهو منهم 

🍃▫”jis ne kisi qoum ki mushabihat ikhtiyar ki woh un hi mein se hai .” 

📗(Sunan Abu Dawud : 4031) 
✔Sheikh albani ne isey sahih qarar diya hai 📒(Irwa ul Ghaleel :1269)

KYA MAYYAT KO GHUSL DENE WALA GHUSL KAREGA YA WUZU KAAFI HAI? 

📮Kya mayyat ko ghusl dene wala ghusl karega ya wuzu kaafi hai ?
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
✒Tahreer : Shaikh Maqbool Ahmed Salafi

https://ⓣelegram.me/paighaameislam
🍃🔴Mayyat ko ghusl dene wale se mutalliq logon mein teen aqwaal hain.
1⃣Pahla Qaul – Woh ghusl kare.

2⃣Dusra Qaul – Woh wuzu kare. 

3⃣Teesra Qaul – Sirf haath

 dhoye agar pahle wuzu kar chuka hai. 
☑Jo log mayyat ko ghusl dene walon ke liye ghusl ke wujoob ke qayel hain un ki Daleel yeh hadees hai.
🍃🔴Nabi sallallaho alaihi wasallalm ka farmaan hai :
مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
Tarjuma : Jo shakhs kisi mayyat ko nahlaaye to woh ghusl kare aur jo usey uthaye woh wuzu kare.

📗(Abu Dawood: 3161)
🔗Is ke ilawa aik aur Daleel milti hai.
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ  الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ

Tarjuma : Umm ul-momineen Sayeda Aisha Razi Allahu anha ne bayan kiya ke Nabi sallallaho alaihi wasallam chaar baton se ghusl kiya karte they. Janabat se, jume ke roz, seengi lagwa kar aur mayyat ko ghusl de kar.

Is Hadees ko Allama Albani Rahimahullah ne zaeef qarar diya hai. 

📌(Zaeef Abi dawood: 3160)
⬆Azeemabadi sahab ne bhi isey zaeef qarar diya hai. 📒(Aunul Mabud: 8/243)
➖To yeh rivayet zaeef hai, is se Daleel nahi pakdi jayegi,rahi baat oopar wali pehli rivayet ki to woh rivayet bazahir wujoob ka taqaza kar rahi hai magar sahih aasaar se pata chalta hai ke yahan wujoob ka istedlaal karna durust nahi hai.
1⃣Pehla asar: 

ليس عليكم في غسلِ ميِّتِكُمْ غسلٌ [إذا غسَّلْتُموهُ، فإِنَّ ميتَكُمْ ليسَ بنجِسٍ، فحسبُكُمْ أنْ تغْسِلُوا أيدِيَكُمْ]

Tarjuma : Ibn e Abbas Razi Allah anhuma ka kahna hai ke mayyat ko ghusl dene se tumahre liye ghusl karna wajib nahi hai jabke tum usey ghusl do kyunke tumhari mayyat najis (napaak) nahi hoti to tumhara haath dho lena hi kaafi hai.

📕(Sahih ul Jami’: 5408)
⏫Imam Haakim, Imam Zahbi aur Allama Albani Rahimahumullah ne isey sahih qarar diya hai aur Hafiz Ibn e Hajar Rahimahullah ne hasan kaha hai.
2⃣Dosra asar : 

 عنِ ابنِ عمر : كُنَّا نغسِّلُ الميتَ، فمِنَّا من يَغتسِلُ، ومنا من لا يغتسلُ

Tarjuma : Ibn Umar Razi Allah anhuma se rivayet hai woh kehte hain ke hum log mayyat ko ghusl dete the to hum mein se baaz log ghusl karte aur baaz log ghusl nahi karte.

⤴Is asar ko Albani sahab ne sahih sanad qarar diya hai. (Ahkamul Janaiyez : 72) 
3⃣Teesra asar : 

Isi tarah Asma Bint e Umais Razi Allah anha wala asar bhi muayyid hai jab unhon ne apne shohar Abu Bakr Siddiq Razi Allah anhu ko un ki wafaat par ghusl diya to unhon ne muhajreen se poocha ke sakht sardi hai aur mein roze se hun kya mujhe ghusl karna padega to sahaba ne jawab diya ke nahi. 

📘(Musannaf Ibn e Abi Shaiba: 6123, Muwatta Imam Maalik : 521) 
🍃🔴Khulasa🔴🍃
▫In aasaar ko samne rakhte hue yeh saabit hota hai ke mayyat ko ghusl dene wale ke haq mein ghusl karna Mustahab hai, agar woh ghusl nah kare to koi harj nahi.

☑ Yahi mauqif Mubarakpoori sahab ka hai aur unhon ne tohfatul Ahwazi mein imam Shaukani Rahimullah se bhi isi mauqif ko naqal kya hai jo saare dalail mein jama o tatbeeq ki soorat hai.

➖Albatta wuzu ke mutalliq Sheikh Ibn e Baaz Rahimahullah ne zikr kiya hai ke mayyat ko ghusl dene wala laziman wuzu kare yeh tamam ahl e ilm ka mauqif hai. Yeh wuzu namaz e janaza ke liye hai jisa ke har namaz ke liye karte hain, baghair wuzu ke koi namaz nahi hogi .

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

Tarjuma : Us ki namaz nahi jis ne wuzu nahi kiya.

📗(Abu Dawood: 101)
🍃▫Agar mayyat ko ghusl dene wala pehle se wuzu kiya huwa hai aur uska haath mayyat ki sharmgah ko lag gaya to phir wuzu karna wajib hoga kyunke sharmgah ko haath lagne se wuzu toot jata hai lekin agar mayyat ki sharmgah ko haath nah lagey (aur ghusl dene mein yehi tareeqa apnaye ke haath pe dastaana lagale aur phir mayyat ki gandagi saaf kare) to usey wuzu karna zururi nahi hai lekin kam se kam haath dhona zururi hai jaisa ke oopar sahih ul Jami wali rivayet mein mazkoor hai.
🍃🔴Mazeed chand ahkaam o masaail:
🔹Afzal amal : Ghusl dene waale ke haq mein afzal yeh hai ke woh ghusl kar le taaki Istehbaab par amal bhi ho jaye aur mayyat ko ghusl dene, use barabar dekhne aur harkat dene se zehan mein jo fitoor paida ho gaya hai woh khatm ho jaye aur taaza aur nasheet ho jaye.

🔸Ehtiyaati amal : Agar ghusl na kar sake to kam se kam wuzu kar le garche unhon ne pehle wuzu kiya ho. Agar pehle wuzu nahi kiya to namaz e janaza ke liye wuzu to beharhaal karna hai.

Jis ne mayyat ko ghusl diya hai use apna kapda utaarne ya saaf karne ki koi zaroorat nahi hai kiunki jab use apna badan dhona zaroori nahi to kapda badarja e awla nahi dhona hai.

Janaza ki namaz ke liye kiye gaye wuzu se doosre waqt ki namaz padh sakta hai kiunki is wuzu aur doosri namaz ke wuzu mein koi farq nahi hai.

Yeh qaul «ومن حملَهُ فليتوضَّأ» (jo mayyat ko uthaye woh wuzu kare) is ka matlab yeh nahi hai ke jo jo mayyat ko kandha de woh sab wuzu karen. Is ka matlab yeh hai ke jo mayyat ko harkat de, idhar se udhar utha kar rakhe, aik charpaaye se doosri charpaaye par le jaye. Aur is mein mazkoor wuzu namaz e janaza ke liye wuzu karna hai.

Wallahu A’lam.