📮JANNAT AUR JAHANNUM PAR IMAAN LANA

📮JANNAT AUR JAHANNUM PAR IMAAN LANA
Transliteration By: Bint iqbal
https://ⓣelegram.me/paighaameislam


            🍃بسم اللہ الرحمٰن الرحیم🍃
➖Jannat aur Jahannum par imaan lana yani yeh dono makhlooq ke abdi thikaane hain, so jannat neymaton ka ghar hai jise Allah Ta’ala ne taqwa ikhtiyar karne wale un mominon ke liye banaya hai jo un cheezon par imaan laaye jin par imaan lana Allah Ta’ala ne unpar wajib thehraya, Allah Ta’ala aur uske Rasool ki ita’at ki aur Allah Ta’ala se mukhlis aur uske Rasool ke sachey pairokaar rahe, unke liye jannat mein tarhan tarhan ki neymatein hain. 💫
🔴Ek hadees mein hai :
                       ✨Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya ke Allah Ta’ala ka irshad hai ke maine apne bando ke liye wo chizen tayyar kar rakhi hain jise na kisi aankh ne dekha, na kisi kaan ne suna aur na kisi insaan ke dil mein uska khayaal tak guzra.”

📘( Sahih bukhari : 3244 )


⚜Allah taala ka irshad hai :
▫🍃”Beshak jo log imaan laaye aur nek kaam kiye yahi log behtareen makhloqaat hain unka badla unke rab ke yahan hamesha rehne ki bahisht hain unke neeche nehrein behti hongi woh unmein hamesha hamesha rahenge Allah unse raazi hua aur woh  usse raazi hue yeh uske liye hai jo apne Rab se darta hai.”

📗(Surah Al-Bayyanah:7-8)


⚜Ek aur jagah Allah Ta’ala ka irshad hai :
                      ▫🍃”Phir koi shakhs nahi jaanta ke unke amal ke badla mein unki ankhon ki kya thandak chhupa rakhi hai.”

📙(Surah Sajdah :17)


▪Aur jahannum azaab ka ghar hai, usey Allah Ta’ala ne un zalim kafiron ke liye banaya hai jinhon ne uske sath kufr kiya aur uske Rasoolon ki nafarmani ki. Jahannum mein tarhan tarhan ka azaab aur samaan e Ibrat hai, koi dil un holnakiyon ka tasawwur bhi nahi kar sakta .💫
⚜Allah taala ka irshad hai :
                   ▫🍃”Aur us aag se bacho jo kafiroon ke liye tayyar kee gayi hai”

📘(Surah Al-Imran : 131 )


⚜Aur ek jagah yun farmaya :
▫🍃”Be shak hum ne zaalimon ke liye aag tayyar kar rakhi hai unhen uski qanatein gher lengi aur agar fariyaad karenge to aise pani se fariyaad rassi kiye jayenge jo tambe ki tarhan pighla hua hoga munhon ko jhulas dega kya hi bura pani hoga aur Kya hi buri aaraam gaah hogi.”

📕(Surah Kahf:29)


⚜Aur ek maqam par irshad baari taala hai :
                     ▫🍃”Be shak Allah ne kafiroon par laanat ki hai aur unke liye dozakh tayyar kar rakha hai woh us mein hamesha rahenge na koi dost payenge aur na koi madadgaar, jis din unke mun aag mein ulat diye jayenge kahenge ai kash hum ne Allah aur Rasool ka kaha mana hota.”

📗( Al -Ahzaab : 64-66 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: