📮​”ALLAH TA’ALA JISE CHAHTA HAI HIDAYAT DETA HAI /GUMRAH KARTA HAI 

                  Join our Telegram Channel    

 https://ⓣelegram.me/paighaameislam

 *‎بِسْمِ الْلّٰهِ الْرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم
          

Hidayat ka matlab

➖Hidayat ka matlab hota hai rahnumai, rahbari, raah dikhnana, seedha rasta, batana. Quran Majeed hidayat ko teen darjaat mein taqseem karta hai aur makhsoos qism ki hidayat ko makhsoos darjah ( level ) ke liye muqarrar kiya gaya hai .

1.Pahle darjah ki hidayat alamgeeri hai aur yeh har sheh ke liye hai.

Allah Ta’ala farmata hai➖

“Jawab diya ke hamara rab woh hai jisne har ek ko uski khaas soorat, shakal ataa ki’ phir hidayat di.”

  ( Surah Taaha : 50 )

Iska matlab yeh hai ke Allah ne har sheh ko ek makhsoos shakal bakhshi aur phir un cheezon ko unke kirdaar ke mutabiq hidayat bakhshi gayi. Hidayat ki yeh qism insaan, jinn, janwar, paudhon aur baqi sab takhliqaat(creation) ke liye hai .

 2.Dusre darjah ki hidayat insanon aur jinnat ke liye makhsoos hai. Is qism ki madad se liye gaye kamon ke woh dono qayamat ke din jawab deh honge. Yeh hidayat hamesha se maujood hai aur jinn o ins mein se har koi azad hai chahe usko pehchan kar usse kaam le yaa usko mustarad(inkar karde/Radd karde) kar de.

     Allah Ta’ala farmata hai➖
“Qasam hai nafs ki aur usey durust karne ki, phir Allah Ta’ala ne is nafs ko burai se bachney aur parhezgari ikhtiyar karne ki samajh ataa farmai. Phir ispar iski badi(gunah) aur iski parhezgari wazeh kar di. Beshak woh kamyaab ho gaya jisne nafs ko pakeeza bana liya. Aur na-murad huwa woh jisne isko alwida kiya.”
        (Surah al-shams 7-10 )

 3.Teesri qism ki hidayat jinn o ins mein se unke liye hai jinhone sachaai ke Paigham ko ghaur se suna. Yeh hidayat unhein sachaai ko pehchanne mein mazeed madad karti hai. 

Allah Ta’ala farmata hai ➖

“Woh log jinhone hidayat qubool ki usne unhein hidayat mein badha diya aur unhein unka taqwa ataa kar diya.”
        ( Surah Mohammad : 17 )

Jisko Allah chahta hai, usko Allah hidayat deta hai ka matlab :

        ✔Ek cheez ko samajh liya jaye ke koi bhi qurani aayat quran ki baqi ayaat aur ahadees ki roshni mein hi samjhi ja sakti hai. Quran Majeed mein kuch ayaat hain jin mein Allah ka farmaan hai ke Allah jis ko chahta hai usko hidayat bakhshta hai aur jise chahta hai gumraah chhod deta hai. 

⛳Maslan

“phir Allah jise chahta hai gumraah karta hai aur jise chahta hai hidayat deta hai. Aur woh ghalib aur hikmat wala hai.”
        (Surah ibrahim : 4 )

   Bande ke paas ikhtiyar hai

Quran Majeed ki doosri mukhtalif ayaat is baat ki tashreeh karti hain ke Allah ne haq aur baatil mein ek tafreeq kar di hai aur haq o baatil ko bilkul numaya aur wazeh kar diya hai. Ab yeh bande ki apni khwahish hai woh haq ko pasand karta hai ya usko chhod deta hai.

〰Jaise pahle bhi bayan huwa :

“Qasam hai nafs ki aur usey durust karne ki, phir Allah taala ne is nafs ko buraiee se bachney aur parhezgari ikhtiyar karne ki samajh ataa farmai. Jisne usey paak kiya wo kamyab hua, aur jisne usey khaak me mila diya wo nakam hua.”
        ( al-shams: 7-10 )

“Aur unse keh do ke haq tumahre rab hi ki taraf se ( aa chuka ) hai, so jiska jee chahe imaan le aeye aur jis ka jee chahe kufr kare, humne yaqeenan tayyar kar rakhi hai zaalimo ke liye ek aisi holnaak aag, jiski lapeto ne unko apne ghere mein le rakha hai.”
        ( al-kahf :29 )

Woh jinhein Allah hidayat deta hai :
“aur woh jo uski taraf rujoo karen unhein ( Allah ) hidayat de deta hai.”
        ( al-raad : 27 )

“Aur jinhonne hamari raah mein koshish kee, zaroor hum unhein apne raaste dikha denge aur beshak Allah neko ke sath hai.”
        (Surah Ankboot: 69)

“Allah jise chahta hai apne liye chunn leta hai aur jo uski taraf rujoo kare usey apni taraf raasta dikha deta hai ( hidayat de deta hai ).”
        (Surah Shuara :13)

         Woh jinhein Allah gumraah karta hai :

  Usi tarah Allah hamein batata hai ke woh kis ko gumraah chhodta hai .
        “aur is ( seedhe raaste se Allah ) gumraah nahi karta siwaye na-farmanon ke” 

        ( al-baqrah 26 )

“Aur Allah na farmanon ( zaalimon ) par raah gum kar deta hai aur woh jo chahta hai karta hai”

( ibrahim : 27 )
Allah gumraah kaise karta hai ?
Ab sawal paida hota hai ke Allah gumraah kaise karta hai❓ Iska jawab Allah bohat khol kar aur wazeh taur par batata hai :
“Aur jo shakhs seedha raasta maloom hone ke baad paighambar ki mukhalfat kare aur mominon ke raaste ke siwa aur ( kisi dusre ) raaste par chale to jidhar woh chalta hai hum usey udhar hi chalne denge aur qayamat ke din jahannum mein daakhil karenge aur woh buri jagah hai.”
        ( al-nisa : 115 )

➖Allah ne apni nishaniyon se yeh baat bilkul wazeh kar di hai ke woh log jo haq ke zahir ho jane ke baad haq ki taraf rujoo karenge unko Allah hidayat dega ( teesri qisam ki hidayat ) aur jo haq ke zahir ho jane ke bawajood baatil aur burai ki taraf rujoo karenge Allah unko unke pasandeeda raaste ki taraf chhod deta hai ( jo gumraahi ke raaste hain ), to aise logon ko Allah saza dene mein bhi haq bajanib hai kyunki unhone haq ke unpar zahir ho jane ke baad usko tasleem(qubul) na kiya .
Allah gumraah kaise karta hai ?
Ab sawal paida hota hai ke Allah gumraah kaise karta hai❓ Iska jawab Allah bohat khol kar aur wazeh taur par batata hai :
“Aur jo shakhs seedha raasta maloom hone ke baad paighambar ki mukhalfat kare aur mominon ke raaste ke siwa aur ( kisi dusre ) raaste par chale to jidhar woh chalta hai hum usey udhar hi chalne denge aur qayamat ke din jahannum mein daakhil karenge aur woh buri jagah hai.”
        ( al-nisa : 115 )

 ➖Allah ne apni nishaniyon se yeh baat bilkul wazeh kar di hai ke woh log jo haq ke zahir ho jane ke baad haq ki taraf rujoo karenge unko Allah hidayat dega ( teesri qisam ki hidayat ) aur jo haq ke zahir ho jane ke bawajood baatil aur burai ki taraf rujoo karenge Allah unko unke pasandeeda raaste ki taraf chhod deta hai ( jo gumraahi ke raaste hain ), to aise logon ko Allah saza dene mein bhi haq bajanib hai kyunki unhone haq ke unpar zahir ho jane ke baad usko tasleem na kiya .

Allah gumraah karta hai wali aayat ka matlab:
Isaai, mishnari aur mulhideen(atheist) baaz auqaat surah hood ki aayat number 34 bhi pesh karte hain. Yeh ayat Nooh alaihi salam ke logon ke mutaliq hai. Nooh apni qaum se kehte hain :
“Tumhe meri nasihat nafa na degi agar mein tumhara bhala chahoon jabke Allah tumhari gumraahi chahe, woh tumhara Rab hai, aur usi ki taraf phiroge.”
        ( Hood : 34 )

yahan is baat ko zehan mein rakhen ke Nooh alaihi salam yeh baat us waqt keh rahe hain jab unki qaum saari hade paar kar chuki thi balke is azaab ka mutalba kar rahi thi jisse unko pehle hi daraya ja chuka tha to yahan Allah apna tareeqa ikhtiyar karta hai aur aise zalimon ko unke hi pasandeeda raastoon par muqarrar kar deta hai jo unhone haq ko chhod kar pasand kiye jaisa ke pehle bhi bayan huwa. Aur ain mumkin hai yeh baat us waqt kahi ja rahi hai jab qaum Nooh saza diye jane ke qareeb thi kyunki yahi lafz saza aur tabahi ke maa’ne mein istemaal hota hai. Maslan quran mein hum padhte hain

        فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعْدِہِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوۃَ وَاتَّبَعُوا الشَّہَوٰتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا

“phir un ke baad aise log unki jagah aeye jinhone namazon ko barbaad kiya , aur apni nafsaani khwahishaat ke peeche chale so anqareeb unko gumraahi ( ki saza ) milegi. ”

( Mariyam: 59 )
kuch log al-araaf ayah 16 ko aur Al-Hijr ayah 39 ko bhi is silsila mein pesh karte hain.
 ” Us shaytan ne kaha jaisa tune mujhe gumraah kiya hai mein bhi zaroor unki taak mein teri seedhi raah par bhaithoonga.”
        ( al-aaraf 16 ) .

“Us ( shaytan ) ne kaha ke parvar-digaar jis tarah tune mujhe gumraah kiya hai mein un bandon ke liye zameen mein saaz o samaan aaraasta karoonga aur sab ko ikattha gumraah karoonga.”
        (Al- Hijr :39)

✔Magar har Aqil shakhs samajh sakta hai ke yeh alfaaz shaytan ke hain jo apne shaytani azaim ka izhaar kar raha hai, un ayaat ko apne maayno mein sirf shaytani roohein hi istemaal karne ki koshish kar sakti hain !

Dilon par mohar karne ka matlab :

➖Kuch log kehte hain ke jab Allah khud kehta hai ke woh khud kafiroon ke dilon par mohar laga deta hai to un kafiroon ko unke aamaal ka zimmedaar kyun kar qarar diya ja sakta hai ❓

        yeh kehne ki asli wajah pooore muamle ko na samjhna hai. Allah sirf un kafiroon ke dil me mohar karta hai jo intahi zid o keena ke sath haq ke paigham ko inkar kar dete hain aur unke jo hidayat ki doosri qism ( jo ke har ek ke liye hai aur jise pane ke liye sirf apni khwahish darkaar hoti hai ) ko inkar kar dete hain. Ham quran mein jab dekhte hain ke Allah kisi ke dilon ko mohar karne ka kehta hai to isse murad sirf woh kafir hote hain jo intahi behoodgi se haq ko mustarad kiye dete hain aur bajanib haq koi rujoo, khwahish nahi rakhte. al-baqrah aayat number 7, al-nissa aayat number 168 aur surah nahal aayat number 106 o 109 is ki wazeh misalein hain .

        Khulasa

Is saari behas ka khulasa yeh ke Allah Ta’ala apni nishaniyon se sab ko hidayat dikhata hai. Woh apne paighambar bhejta hai jo Allah ka Paigham le kar aate hain aur woh uske zariye se haq aur baatil ko bilkul wazeh karwa deta hai. Uske baad jo shakhs haq ko pehchanne ki khwahish rakhta hai ( zahir karta / koshish karta hai ) to Allah us par hidayat khol deta hai, aur jo iske barkhilaf bilkul gumraah kiye jate hain woh woh log hain jo baatil ki taraf rujoo karte huwe haq ko chhode dete hain aur jo is gumraahi par bazid ho jate hain Allah unke dilon ko mohar kar deta hai.
  Wallahualam 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: