Monthly Archives: April, 2017

📮​”ALLAH TA’ALA JISE CHAHTA HAI HIDAYAT DETA HAI /GUMRAH KARTA HAI 

                  Join our Telegram Channel    

 https://ⓣelegram.me/paighaameislam

 *‎بِسْمِ الْلّٰهِ الْرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم
          

Hidayat ka matlab

➖Hidayat ka matlab hota hai rahnumai, rahbari, raah dikhnana, seedha rasta, batana. Quran Majeed hidayat ko teen darjaat mein taqseem karta hai aur makhsoos qism ki hidayat ko makhsoos darjah ( level ) ke liye muqarrar kiya gaya hai .

1.Pahle darjah ki hidayat alamgeeri hai aur yeh har sheh ke liye hai.

Allah Ta’ala farmata hai➖

“Jawab diya ke hamara rab woh hai jisne har ek ko uski khaas soorat, shakal ataa ki’ phir hidayat di.”

  ( Surah Taaha : 50 )

Iska matlab yeh hai ke Allah ne har sheh ko ek makhsoos shakal bakhshi aur phir un cheezon ko unke kirdaar ke mutabiq hidayat bakhshi gayi. Hidayat ki yeh qism insaan, jinn, janwar, paudhon aur baqi sab takhliqaat(creation) ke liye hai .

 2.Dusre darjah ki hidayat insanon aur jinnat ke liye makhsoos hai. Is qism ki madad se liye gaye kamon ke woh dono qayamat ke din jawab deh honge. Yeh hidayat hamesha se maujood hai aur jinn o ins mein se har koi azad hai chahe usko pehchan kar usse kaam le yaa usko mustarad(inkar karde/Radd karde) kar de.

     Allah Ta’ala farmata hai➖
“Qasam hai nafs ki aur usey durust karne ki, phir Allah Ta’ala ne is nafs ko burai se bachney aur parhezgari ikhtiyar karne ki samajh ataa farmai. Phir ispar iski badi(gunah) aur iski parhezgari wazeh kar di. Beshak woh kamyaab ho gaya jisne nafs ko pakeeza bana liya. Aur na-murad huwa woh jisne isko alwida kiya.”
        (Surah al-shams 7-10 )

 3.Teesri qism ki hidayat jinn o ins mein se unke liye hai jinhone sachaai ke Paigham ko ghaur se suna. Yeh hidayat unhein sachaai ko pehchanne mein mazeed madad karti hai. 

Allah Ta’ala farmata hai ➖

“Woh log jinhone hidayat qubool ki usne unhein hidayat mein badha diya aur unhein unka taqwa ataa kar diya.”
        ( Surah Mohammad : 17 )

Jisko Allah chahta hai, usko Allah hidayat deta hai ka matlab :

        ✔Ek cheez ko samajh liya jaye ke koi bhi qurani aayat quran ki baqi ayaat aur ahadees ki roshni mein hi samjhi ja sakti hai. Quran Majeed mein kuch ayaat hain jin mein Allah ka farmaan hai ke Allah jis ko chahta hai usko hidayat bakhshta hai aur jise chahta hai gumraah chhod deta hai. 

⛳Maslan

“phir Allah jise chahta hai gumraah karta hai aur jise chahta hai hidayat deta hai. Aur woh ghalib aur hikmat wala hai.”
        (Surah ibrahim : 4 )

   Bande ke paas ikhtiyar hai

Quran Majeed ki doosri mukhtalif ayaat is baat ki tashreeh karti hain ke Allah ne haq aur baatil mein ek tafreeq kar di hai aur haq o baatil ko bilkul numaya aur wazeh kar diya hai. Ab yeh bande ki apni khwahish hai woh haq ko pasand karta hai ya usko chhod deta hai.

〰Jaise pahle bhi bayan huwa :

“Qasam hai nafs ki aur usey durust karne ki, phir Allah taala ne is nafs ko buraiee se bachney aur parhezgari ikhtiyar karne ki samajh ataa farmai. Jisne usey paak kiya wo kamyab hua, aur jisne usey khaak me mila diya wo nakam hua.”
        ( al-shams: 7-10 )

“Aur unse keh do ke haq tumahre rab hi ki taraf se ( aa chuka ) hai, so jiska jee chahe imaan le aeye aur jis ka jee chahe kufr kare, humne yaqeenan tayyar kar rakhi hai zaalimo ke liye ek aisi holnaak aag, jiski lapeto ne unko apne ghere mein le rakha hai.”
        ( al-kahf :29 )

Woh jinhein Allah hidayat deta hai :
“aur woh jo uski taraf rujoo karen unhein ( Allah ) hidayat de deta hai.”
        ( al-raad : 27 )

“Aur jinhonne hamari raah mein koshish kee, zaroor hum unhein apne raaste dikha denge aur beshak Allah neko ke sath hai.”
        (Surah Ankboot: 69)

“Allah jise chahta hai apne liye chunn leta hai aur jo uski taraf rujoo kare usey apni taraf raasta dikha deta hai ( hidayat de deta hai ).”
        (Surah Shuara :13)

         Woh jinhein Allah gumraah karta hai :

  Usi tarah Allah hamein batata hai ke woh kis ko gumraah chhodta hai .
        “aur is ( seedhe raaste se Allah ) gumraah nahi karta siwaye na-farmanon ke” 

        ( al-baqrah 26 )

“Aur Allah na farmanon ( zaalimon ) par raah gum kar deta hai aur woh jo chahta hai karta hai”

( ibrahim : 27 )
Allah gumraah kaise karta hai ?
Ab sawal paida hota hai ke Allah gumraah kaise karta hai❓ Iska jawab Allah bohat khol kar aur wazeh taur par batata hai :
“Aur jo shakhs seedha raasta maloom hone ke baad paighambar ki mukhalfat kare aur mominon ke raaste ke siwa aur ( kisi dusre ) raaste par chale to jidhar woh chalta hai hum usey udhar hi chalne denge aur qayamat ke din jahannum mein daakhil karenge aur woh buri jagah hai.”
        ( al-nisa : 115 )

➖Allah ne apni nishaniyon se yeh baat bilkul wazeh kar di hai ke woh log jo haq ke zahir ho jane ke baad haq ki taraf rujoo karenge unko Allah hidayat dega ( teesri qisam ki hidayat ) aur jo haq ke zahir ho jane ke bawajood baatil aur burai ki taraf rujoo karenge Allah unko unke pasandeeda raaste ki taraf chhod deta hai ( jo gumraahi ke raaste hain ), to aise logon ko Allah saza dene mein bhi haq bajanib hai kyunki unhone haq ke unpar zahir ho jane ke baad usko tasleem(qubul) na kiya .
Allah gumraah kaise karta hai ?
Ab sawal paida hota hai ke Allah gumraah kaise karta hai❓ Iska jawab Allah bohat khol kar aur wazeh taur par batata hai :
“Aur jo shakhs seedha raasta maloom hone ke baad paighambar ki mukhalfat kare aur mominon ke raaste ke siwa aur ( kisi dusre ) raaste par chale to jidhar woh chalta hai hum usey udhar hi chalne denge aur qayamat ke din jahannum mein daakhil karenge aur woh buri jagah hai.”
        ( al-nisa : 115 )

 ➖Allah ne apni nishaniyon se yeh baat bilkul wazeh kar di hai ke woh log jo haq ke zahir ho jane ke baad haq ki taraf rujoo karenge unko Allah hidayat dega ( teesri qisam ki hidayat ) aur jo haq ke zahir ho jane ke bawajood baatil aur burai ki taraf rujoo karenge Allah unko unke pasandeeda raaste ki taraf chhod deta hai ( jo gumraahi ke raaste hain ), to aise logon ko Allah saza dene mein bhi haq bajanib hai kyunki unhone haq ke unpar zahir ho jane ke baad usko tasleem na kiya .

Allah gumraah karta hai wali aayat ka matlab:
Isaai, mishnari aur mulhideen(atheist) baaz auqaat surah hood ki aayat number 34 bhi pesh karte hain. Yeh ayat Nooh alaihi salam ke logon ke mutaliq hai. Nooh apni qaum se kehte hain :
“Tumhe meri nasihat nafa na degi agar mein tumhara bhala chahoon jabke Allah tumhari gumraahi chahe, woh tumhara Rab hai, aur usi ki taraf phiroge.”
        ( Hood : 34 )

yahan is baat ko zehan mein rakhen ke Nooh alaihi salam yeh baat us waqt keh rahe hain jab unki qaum saari hade paar kar chuki thi balke is azaab ka mutalba kar rahi thi jisse unko pehle hi daraya ja chuka tha to yahan Allah apna tareeqa ikhtiyar karta hai aur aise zalimon ko unke hi pasandeeda raastoon par muqarrar kar deta hai jo unhone haq ko chhod kar pasand kiye jaisa ke pehle bhi bayan huwa. Aur ain mumkin hai yeh baat us waqt kahi ja rahi hai jab qaum Nooh saza diye jane ke qareeb thi kyunki yahi lafz saza aur tabahi ke maa’ne mein istemaal hota hai. Maslan quran mein hum padhte hain

        فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعْدِہِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوۃَ وَاتَّبَعُوا الشَّہَوٰتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا

“phir un ke baad aise log unki jagah aeye jinhone namazon ko barbaad kiya , aur apni nafsaani khwahishaat ke peeche chale so anqareeb unko gumraahi ( ki saza ) milegi. ”

( Mariyam: 59 )
kuch log al-araaf ayah 16 ko aur Al-Hijr ayah 39 ko bhi is silsila mein pesh karte hain.
 ” Us shaytan ne kaha jaisa tune mujhe gumraah kiya hai mein bhi zaroor unki taak mein teri seedhi raah par bhaithoonga.”
        ( al-aaraf 16 ) .

“Us ( shaytan ) ne kaha ke parvar-digaar jis tarah tune mujhe gumraah kiya hai mein un bandon ke liye zameen mein saaz o samaan aaraasta karoonga aur sab ko ikattha gumraah karoonga.”
        (Al- Hijr :39)

✔Magar har Aqil shakhs samajh sakta hai ke yeh alfaaz shaytan ke hain jo apne shaytani azaim ka izhaar kar raha hai, un ayaat ko apne maayno mein sirf shaytani roohein hi istemaal karne ki koshish kar sakti hain !

Dilon par mohar karne ka matlab :

➖Kuch log kehte hain ke jab Allah khud kehta hai ke woh khud kafiroon ke dilon par mohar laga deta hai to un kafiroon ko unke aamaal ka zimmedaar kyun kar qarar diya ja sakta hai ❓

        yeh kehne ki asli wajah pooore muamle ko na samjhna hai. Allah sirf un kafiroon ke dil me mohar karta hai jo intahi zid o keena ke sath haq ke paigham ko inkar kar dete hain aur unke jo hidayat ki doosri qism ( jo ke har ek ke liye hai aur jise pane ke liye sirf apni khwahish darkaar hoti hai ) ko inkar kar dete hain. Ham quran mein jab dekhte hain ke Allah kisi ke dilon ko mohar karne ka kehta hai to isse murad sirf woh kafir hote hain jo intahi behoodgi se haq ko mustarad kiye dete hain aur bajanib haq koi rujoo, khwahish nahi rakhte. al-baqrah aayat number 7, al-nissa aayat number 168 aur surah nahal aayat number 106 o 109 is ki wazeh misalein hain .

        Khulasa

Is saari behas ka khulasa yeh ke Allah Ta’ala apni nishaniyon se sab ko hidayat dikhata hai. Woh apne paighambar bhejta hai jo Allah ka Paigham le kar aate hain aur woh uske zariye se haq aur baatil ko bilkul wazeh karwa deta hai. Uske baad jo shakhs haq ko pehchanne ki khwahish rakhta hai ( zahir karta / koshish karta hai ) to Allah us par hidayat khol deta hai, aur jo iske barkhilaf bilkul gumraah kiye jate hain woh woh log hain jo baatil ki taraf rujoo karte huwe haq ko chhode dete hain aur jo is gumraahi par bazid ho jate hain Allah unke dilon ko mohar kar deta hai.
  Wallahualam 

Advertisements

📮NAMAZ KE BAAD KE MASNOON AZKAAR

📬Join Our Telegram Channel📬
https://ⓣelegram.me/paighaameislam
♻Bismillahhirrahmanirrahim ♻
✔☘1. Ibne Abbas Radiallahu anhu riwayat karte hain ke main Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki namaz ka mukammal hona takbeer (Allahu Akbar ki awaaz) se pehchaan leta tha. 
📚(Bukhari: al Azan 841,842)

📚(Muslim: al Masaajid 583)

✒Yaani namaz mukammal hote hame ek martabah Allahu Akbar kahna hai. 
2.✔☘Saubaan Radiallahu anhu se rivayat hai ki Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam jab apni namaz se farigh hote they to 3 martabah  Astaghfar farmate they aur ye dua mangte 

❣اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ یا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ❣ “ 

🎗”Allahumma Antas Salaam wa Minkas Salaamu Tabaarakta Yaa zal Jalaali wal Ikraam”🎗
Tarjumah (Aye Allah tu salam hai aur salamati teri hi taraf se hai aye izzat o jalal wale tu baa barkat hai) 
Ravi Waleed kahte hai ke maine Auzaai se pucha ke Aap sallallaho alaihi wasallam Astaghfar kis tarah farmaya karte they❓
To farmaya Aap sallallaho alaihi wasallam is tarah farmate

❣( أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ)❣۔

Astaghfirullah Astaghfirullah. 

📚(Sahih Muslim : 591)

3.✔☘Muaz bin Jabal Radiallahu anhu riwayat karte hain ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne mera hath pakad kar farmaya: Aye Muaz! Allah ki qasam main tujh se muhabbat karta hu. Main tujhe wasiyat karta hu ke har (farz) namaz ke baad ye (zikar) padhna na chhodna. 
❣“اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ”❣
🎗”Allahumma Aa’inni Alaa Zikrika wa Shukrika wa Husni ibaadatik”🎗 
🎐Tarjumah (Aye Allah!! apne zikr karne,apna shukr karne aur apni behtareen ibadat karne me meri madad farma). 
📚(Abu Dawood: 1522) Sahih(Al-Albani)

📚(Nasai : 1304)

4.✔☘Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam har farz namaz ke baad ye padhte they: 

❣”‏ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ‏”❣

🎗”La ilaha illal-lahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa huwa ala kulli shay’in qadir. Allahumma la mania lima ataita, wa la mutiya lima manata, wa la yanfau zal-jaddi minkal-jadd.”🎗
Tarjumah (Allah ke siwa koi ibadat ke layeq nahi, uska koi shareek nahi, usi ki baadshahat hai, usi ke liye tareef hai, aur wo har chiz par qadir hai. Aye Allah jo tu de usey koi rokne wala nahi aur jo tu rokle usey koi dene wala nahi aur kisi saahibe haisiyat ko uski haisiyat tere yahan faida nahi de sakti.) 
📚(Bukhari :844, Muslim : 293)

5.✔☘Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam namaz ke baad in kalimaat ko padhte the

❣”‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ‏”❣

🎗”Allahumma Inni A’auzubika Minal Jubni wa A’auzubika An Uradda Ilaa Arzalil Umuri wa A’auzubika Min Fitnatid Dunya wa A’auzubika Min A’azabil Qabr”🎗
Tarjumah (Aye Allah buzdili se mai teri panah mangta hu, isss teri panah mangta hu ke umr ke sabse zaleel hisse(budhape) me pahucha diya jaaon. Aur teri panah mangta hu mai duniya ke fitno se aur teri panah maangta hu qabr ke azaab se.) 
📚(Sahih Bukhari : 2822)

6.✔☘Abu Hurairah Radiallahu anhu se rivayat hai ki Rasool’Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya ki jis admi ne har namaz ke baad 33 martabah SubhanAllah, 33 martabah Alhamdullillah aur 33 martabah Allahu Akbar kaha to ye 99 kalimaat ho gaye aur 100 ka adad pura karne ke liye
❣لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ❣

 Lailaha illallah Wahdahu la shareeka lahu lahul Mulku wa Lahul Hamdu wa Huwa A’alaa Kulli Shai in Qadeer
🎐Tarjumah

(Allah ke siwa koi ibadat ke layeq nahi uska koi shareek nahi, usi ki badshahat hai, usi ke liye tareef hai aur wo har chiz par qadir hai.) 

kah liya to uske saare gunah maaf kar diye jayenge chahe wo samandar ke jhaag ke barabar ho.

📚(Sahih Muslim : 597)

7.✔☘Uqbah ibn Amir Radiallahu anhu se rivayat hai ki Rasool’Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne mujhe hukm diya ke mai har(farz) namaz ke baad muawwizatan(Quran ki akhiri do surah yani Surah falaq aur Naas) padhu. 
📚(Tirmizi : 2903)

📚(Abu Dawud : 1523)

Fajr aur Maghrib ki namaz ke baad teen teen bar Surah Falaq, Surah ikhlas aur Surah Naas padhna. 
📔(Fatawa Al-Sheikh Ibn Baaz 11/188-190)

8.✔☘Ummul Momineen Umme Salamah Radiallahu anha farmati hai ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam jab subah ki namaz ka salam pherte to kahte

❣”‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً ‏”❣‏

“Allahumma Inni As aluka ilman Naafe a’n wa Rizqan Taiyyiba’n wa A’malan Mutaqabbala”

🎐Tarjumah

(Ai Allah mai tujhse Nafa dene wala ilm aur paakiza rizq aur Qubul kiye jaane wale amal ka sawal karta hu. 

📚(Ibn Majah : 925)Sahih

9.✔☘Umarah bin Shabeeb As- sabai Radiallahu anhu se riwayat hai ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya : Jis ne maghrib ki namaz ke baad 10 baar ye alfaz kahe 

❣لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ❣

“Laailaaha Illallahu Wahdahu Laa Shareeka Lahu, Lahul Mulku wa Lahul Hamdu Yuhyee wa Yumeetu wa Huwa a’laa Kulli Shai’in Qadeer” 

Allah Ta’ala uski hifaazat ke liye farishte bhejta hai jo subha tak shaytan mardood se uski hifaazat karte hain aur Allah Ta’ala uske liye 10 nekiya likhta hai, aur 10 halak karne wale gunah is se door karta hai uske liye 10 momin ghulam azaad karne ke baraabar ajar hai. 

📚(Tirmizi : 3534)Hasan

10.✔☘Abu Umamah Radiallahu anhu se rivayat hai ki Rasool’Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya jisne har namaz ke bad ayatal kursi padhi to uske jannat me dakhil hone se maut ke siwa koi chiz nahi rokti.

📚(Nasaai : Fil Amaal Al Yaum wal Lail 100)

🚩Ayatal kursi

❣ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌۭ وَلَا نَوْمٌۭ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍۢ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ❣

🎐Tarjumah

(Allah ta’ala hee mabood bar-haq hai jis ke siva koyi mabood nahi jo zinda aur sab ka thaamne waala hai, jise na oongh aaye na neend, us ki milkiyat mein zameen aur asmaano ki tamaam cheeze hai, kaun hai jo us ki ijaazat ke baghair us ke saamne shifa’at kar sake, wo jaanta hai jo un ke saamne hai aur jo un ke piche hai, aur wo us ke ilm mein se kisi cheez ka ehaata nahi kar sakte magar jitna wo chaahe, us ki kursi ki wus-at ne zameen wa asmaan ko gher rakha hai aur Allah ta’ala un ki hifaazat se na thakta aur na uktaata hai, wo to bahut buland aur bahut bada hai.) 

📕(Quran – 2 : 255)