📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES) Part-5✔

📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES)
        Part-5✔

Bismillahhirrahmanirrahim

🔴Tauheed e Asma wa Sifat kise kahte hain❓📓Part-2

🔴Har waqt aur har jagah bando ki sunne wala aur hazir aur nazir(apne ilm aur qudrat ke sath) sirf Allah hi hai

✔”Aur ae Nabi mere bandey jab tumse mere mutalliq puchey to unhe bata do k mein unse qareeb hi hu pukaarne wala jab mujhe pukaarta hai mein uski pukaar sunta hu aur jawab deta hu lihaza unhe chahiye k meri dawat par labbaik kahe aur mujh par emaan laye takey log raah e raast pa ley”.
📙(Surah Baqara 2 : 186)

✔”Aur Allah ta’ala tumhare saath hai jaha bhi tum ho aur jo kaam bhi tum karte ho use wo dekh raha hai”.
📕(Surah Hadeed 57 : 4)

🔴Dilo me chupe bhed sirf Allah hi janta hai

✔”Tum log khawah aahista baat karo ya unchi aawaaz se (Allah ta’ala k liye yaksa hai kyunki) wo dilo k bhed jaanta hai, kya wahi na jaanega jisne logo ko paida kiya hai? halankey wo poshida baato se bhi ba’khabar hai”.
📗(Surah Mulk 67 : 13-14)

🔴Deen aur duniya ki tamam bhalaiya sirf Allah ke hi haath me hai jise chahta hai ata karta hai jisse chahta hai chheen leta hai

✔”Kaho Ai Allah! kainaat k baadshah, tu jise chahey hukumat de, jis’se chahey cheen le jise chahe izzat bakhshey jisko chahey zaleel kare, bhalayi tere ikhtiyaar mein hai, beshak tu har chiz par qadir hai”
📘(Surah Ale Imran 3 : 26)

🔴Rizq me tangi aur farakhi karne wala Allah hi hai

✔”Aur apni aulaad ko gurbat k darr se qatal na karo hum unhe bhi rizk denge aur tumhe bhi, darhaqeeqat aulaad ka qatal ek bada gunah hai”.
📘(Surah Isra 17 : 31)

✔”Ae Nabi inse kaho mera rabb jise chahta hai kushaada rizk deta hai jise chahta hai tang deta hai lekin aksar log (iski haqeeqat) nahi jaante”.
📕(Surah Saba 34 : 36)

To be continue……. ✒

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: