📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES) Part-4✔

📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES)
           Part-4✔
     
Bismillahhirrahmanirrahim

🔴Tauheed e Asma wa Sifat kise kahte hai❓   📓Part-1

Tauheed e Asma wa Sifaat se murad ye hai ke Allah ke unsab Asma aur sifat ka iqrar kiya jaye jin se Allah ne Quran me apne apko mausoof kiya ya Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne ahadees me unka zikr kiya. Aur Allah ke asma wa sifat me kisi ko sharik na kiya jaye..
Jaise…‼”Allaah Ne Kaha:

✔”Ai Iblees tujhe usey sajda karne se kis chiz ne roka jise maine apne hatho se paida kiya”
📕(Surah Saad 38:75)

✔”Rehmaan Arsh Par Qayim Hai”.
📘(Surah Taha 20 : 5)

🔴Qayamat ke roz jaza wa saza dene ka ikhteyar sirf Allah ko hi hoga

✔”Allah ta’ala kafiro ke muamale mein Nooh Alaihis Salaam aur Loot Alaihis Salaam ki beewiyo ko bataur misaal paish karta hai, wo hamare 2 saaleh bando ki zojiyat(beewiyan)mein thi magar unhone apne un shauharo se khayanat ki (yaani kafiro se saaz baaz ki) aur wo dono (yaani Nooh Alaihis Salaam aur Loot Alaihis Salaam) Allah ta’ala ke muqabaley mein un (beewiyo) ke kuch bhi kaam na aa sakey dono se keh diya gaya ke jao aag mein jaane walo ke saath tum bhi (aag mein) chali jao”.
📘(Surah Tahreem 66 :10)

✒Yani Qayamat ke din insan ke amaal hi kam ayenge na ki kisi ki nisbat , Nooh Alaihissalam apni biwi ke kam na asake,Sirf Allah hi hai jo jise chahega bakshega,Usi ka sab ikhteyaar hai

✔”Ae Nabi! khawah un (munafiko) k liye maafi darkhwast karo ya na karo (ek hi baat hai) agar tum sattar (70) martaba bhi unhe maaf karne ki darkhwast karoge to Allah ta’ala unhe hargiz maaf nahi karega is liye ke unhone Allah ta’ala aur uske Rasool Sallallahu Alaihi Wa Sallam ke saath kufr kiya aur Allah ta’ala faasiq logo ko hidayat nahi deta”.
📗(Surah Tauba 9: 80)

Mafhoom e hadees

✔Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :
“Allah ki qasam! mein nahi jaanta halankey mein Allah ka Rasool hu (marne k baad) mere saath kya muamla hoga”.
📚(Sahih Bukhari Kitabul Jana’iz hadees no.1243)

🔴Shariyat saazi halal wa haram, jayez ya najayez tay karne ka ikhteyar sirf Allah ko hi hai

✔”Ae Nabi! tum kyu us cheez ko haraam karte ho jo Allah ta’ala ne tumhare liye halal ki hai, (kya) tum apni beewiyo ki khushi chahte ho? Allah ta’ala bakhshaney wala raham farmane wala hai”.
📚(Surah Tahreem 66 : 1)

🔴Ilm e ghaib sirf Allah hi ko hai

✔”Ae Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam unse kaho mein apni zaat k liye kisi nafa aur nuqsan ka ikhtayaar nahi rakhta Allah ta’ala hi jo kuch chahta hai hota hai aur agar mujhe ghaib ka ilm hota to mein bahut se faidey apne liye hasil kar leta aur mujhe kabhi koi nuqsan na pahunchta, mein to mehaz ek khabardaar karne wala hu aur khushkhabri sunane wala hu un logo k liye jo meri baat suney”
📘(Surah Aaraf 7 :188)

To be continue…………✒

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: