📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES)  Part-3✔

📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES)
        Part-3✔

Bismillahhirrahmanirrahim

🔴Tauheed e Uloohiyaat(ibadaat) kise kahte hai❓

🔴Har wo khana jispe Allah ke alawa kisi aur ka naam liya gaya ho wo Haraam hai.Sari nazar niyaz aur mannat ka haqdar wahi hai.

✔”Beshak Allah ta’ala ne tum par murdaar, khoon, khinzeer ka gosht aur wo har cheez jo Allah ta’ala k alawa kisi doosre k naam kardi jaye, haraam kar diya hai”.
📕(Surah Baqara 2:173)

🔴Raza aur khushnudi sirf Allah hi ki talab karni chahiye

✔”Rishtedaar, miskeen aur musafir ko uska haqq ada karo yahi tarz e amal behtar hai un logo ke liye jo Allah ta’ala ki khushnudi chahte hai aur wahi log falah paane wale hai”.
📗 (Surah Room 30 : 38)

🔴Tamam mohabbato pe ghalib Allah ki hi mohabbat honi chahiye

✔”Logo mein se kuch log aese hai jo Allah ta’ala k siwa doosro ko uska hamsar aur maddey muqabil banate hai, aur unse aesi muhabbat karte hai jesi muhabbat Allah ta’ala se karni chahiye halanke emaan wale to Allah ta’ala se toot kar muhabbat karte hai”.
📙(Surah Baqara 2 :165)

🔴Deen aur duniya ke tamam muamlaat me ita’at sirf Allah ki hi honi chahiye

✔”Humne har ummat mein ek Rasool bheja aur uske zariye sabko khabardaar kar diya k “Allah ta’ala ki ita’at karo aur Ghairullah ki ita’at se bacho uske baad unmein se kisi ko Allah ta’ala ne hidayat bakhshi aur kisi par gumrahi musallat ho gayi”.
📘(Surah Nahal 16 :36)

🔴Panah sirf Allah se hi maangni chahiye, kisi aur ke bas me ni ke wo kisi ko panah de sake

✔”Kaho mein panah maangta hu insaano k Rabb , insano k baadshah, insaano k haqeeqi mabood ki, us waswasa daalne wale k shar se jo baar baar palat kar aata hai, jo loogo k dilo mein waswasa daalta hai, khawah wo jinno mein se ho ya insaano mein se”.
📗(Surah Naas 114 : 1-6)

To be continue…………✒

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: