SHIRK SAMJHNE KE LIYE QUR’AN KI KUCH MISAALE

🍂🍃Bismillahhirrahmanirrahim🍃🍂

🔴 FARMAN E ILAAHI

✔”Jin logo ne Allah ta’ala ke siva aur kaarsaaz bana rakhe hai, unki misaal makdi(spider) ki si hai, ke wo bhi ek ghar bana leti hai, halaan ke tamaam gharo se zyaada kamzor ghar makdi ka ghar hee hai, Kaash! wo jaan lete
📘(Surah Ankaboot 29 : Ayah 41)

✔”Logo! ek misaal bayaan ki ja rahi hai, zara kaan laga kar sun lo, Allah ke siva jin jin ko tum pukaarte rahe ho, wo ek makkhi bhi to paida nahi kar sakte, bhale saare ke saare jama ho jaaye, balke agar makkhi unse koi cheez le bhaage to, ye to usey bhi usse chheen nahi sakte, bada kamzor hai talab karne waala(madad chahne wala) aur bada kamzor hai wo, jis se talab kiya jaa raha hai(jisse madad chahi ja rahi hai).

✔”unhone Allah ke martabe ke mutaabiq us ki qadar jaani hee nahi, Allah ta’ala bada hee zor wa qoowat waala aur ghaalib wa zabardast hai(Allah is powerful and Exalted in Might)
📗Surah Hajj, Ayah 73-74

✔”Usi ko pukaarna haq hai, jo log auro ko uske siva pukaarte hai, wo un (ki pukaar) ka kuch bhi jawaab nahi dete magar jaise koi shaqs apne dono haath paani ki taraf phailaye hue ho ke uske mu mein pad jaye halanki wo paani uske mu mein pahonchne wala nahi, un munkiro(disbelievers) ki jitni pukaar hai sab gumraahi mein hai.
📕(Surah Raad 13 : Ayah 14)

✔”Allah ta’ala misaal bayaan farma raha hai, ek wo shaqs jis mein bahut se apas me ikhtelaf rakhne waale saajhidar(quarreling partners) hai aur dusra wo shaqs, jo sirf ek hee ka ghulaam hai, kya ye duno sifat mein yaksa(ek jaise) hai, Allah ta’ala hee ke liye sab tareefe hai, baat ye hai ke un mein se aksar log samajhte nahi.”
📙(Surah Zumar – 39 : Ayah 29)

✔”Allah ta’ala ne tumhaare liye ek misaal khud tumhaari hee bayaan farmaayi, jo kuch hum ne tumhe de rakha hai, kya us mein tumhaare ghulaamo mein se bhi koi tumhaara shareek hai? ke tum aur wo us mein baraabar darje ke ho? aur tum unka aisa khatra rakhte ho, jaisa khud apno ka, hum aqal rakhne waalo ke liye isi tarah khol khol kar aayate bayaan kar dete hai”
📒(Surah Room 30 : Ayah 28)

“Allah ta’ala ek misaal bayaan farmaata hai ke ek ghulaam hai dosre ki milkiyat ka, jo kisi baat ka ikhtiyaar nahi rakhta aur ek aur shaqs hai jise hum ne apne paas se maaqool rozi(achha rizq) de rakhi hai jis mein se wo chupe khule kharch karta hai, kya ye sab baraabar ho sakte hai? Allah ta’ala hee ke liye sab tareef hai, balke un mein se aksar nahi jaante”
📓(Surah Nahel 16 : Ayah 75)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: