📮“Ahle Sunnat wal Jamaat” ke Ma’aa’ni wa Mafhum:

📮“Ahle Sunnat wal Jamaat” ke Ma’aa’ni wa Mafhum:

🍃BismillahirRahmanNirRaheem🍃

*📝Dars : 95 (26/05/2016 , Thu)*

*📘Jawab :*

🔹“Ahle Sunnat wal Jamaat” ye naam 2 lafzo se bana hai jaisa ke “Ahle Sunnat” aur “Jamaat”.  “Ahle Sunnat wal Jamaat”  me Rasool aur unke Sahaba dono daakhil hai jaisa ke “Sunnat” se muraad “Nabi ka Manhaj” aur “Al Jamaat” muraad pure Sahaba jo Nabi ke Manhaj par the.

🔹Is naam ko short me “Sunni” bhi kaha jata hai.

⚠⚠⚠ India me jo “Sunni” naam se jo Jamaat hai wo haqiqat me “Bareli Hanafi” aur “Sufi” aur “Ahle Shirk wa Bi’daa’at” hai. Ye log Sunnat ke naam par logo ko Shirk aur Bi’baa’at sikha rahe hai.

Ye aise hi huwa koi shakhs apna naam “Muhammad” rakhle aur amal kuchh bhi rakhle to kya wo sirf uska naam Nabi ke naam ke jaisa hone ke wajah se Jannat me daakhil ho jayega? Allah uske Aamaal dekhega.

Aur dusri taraf DEOBANDI, “Aqeede wa Manhaj” me “Maturidi” hai yaani Imam Abu Mansoor ke pairokaar hai, Taswwuf (Tazkiya Nafs ) me “Sufiyo ke 4 silsilo” ke pairokaar hai aur Fiqh me Hanafi yaani Imam Abu Hanifa ke pairokaar hai.

To kaha se ye log bhi “Ahle Sunnat wal Jamaat” ke daayre me aayenge? aap khud sochiye? Agar “Ahle Sunnat wal Jamaat” ke daayre me aana hai to apni islaah karni hogi.

🔴🔴 Ye naam kyun Wajood me aaya ?

🔹 Jab Sahaba ke daur me SHIA aur KHAWAARIJ  ne  Mazhabi aur Siyaasi fitna khada kiya, is waqt saare ke saare Sahaba Manhaj-e-Rasool par sabit qadam the isliye Sahaba ke  Jamaat ko “Ahle Sunnat Wal Jamaat” kaha jaane laga.

“Ahle Sunnat Wal Jamaat” yaani us waqt pure Sahaba 1 sath 1 Jamaat ki Shakl me in fitno ke daur me Nabi ke Manhaj (Sunnat) par sabit qadam rahe.

💎Yaha Sunnat ko baatil (gumraahi) ke khilaaf istemaal kiya gaya hai isliye yaha Sunnat se murad Hidayat hai jisme : Nabi  ka har wo Amal jaisa ke Aqeeda, Manjah, Quran wa Hadees se Fahem ka tariqa, Ibaadat, Akhalq, Siyast.

🔴🔴Sahaba Ka MANHAJ ikhtiyaar karne ki Zarurat kyun ?

🍀 “Agar wo TUM jaisa imaan laaye, to hidaayat paaye, aur agar mu mode to wo sarih ikhlaaf mein hai, Allah ta’ala un se anqareeb aap ki kifaayat karega, aur wo khub sunne aur jaanne wala hai.”

📕(Quran – 2 : 137)

🔻Yaha “wo” se muraad Yahood wa Nasara hai aur “TUM” se muraad Sahaba hai kyunke ye ayta naazil hote waqt Nabi aur Sahaba hi maujud the.Yaani hamko Sahaba jaisa Imaan laane ke liye kaha gaya hai.

🍀 “Jo shaqs ba-wajoodh raah hidaayath ke waazeh ho jaane ke bhi Rasool (sallallahualaihi wasallam) ke khilaaf kare aur TAMAM MOMINO ki raah chohd kar chale, hum use udhar hee mutawajje kar denge jidhar wo khud mutawajje ho aur dozakh mein daal denge,wo pahonchne ki bahuth hee buri jagah hai”.

📕(Quran – 4 : 115)

🔻Yaha bhi Rasool ke Sath Momino ka zikr kiya aur ye Ayat naazil hote waqt Sabaha hi Momin the. Isliye Rasool aur Sahaba ke raah par chalne wala bhi Momin hoga.

🍀 “Aur jo Muhaajireen aur Ansaar sabiq aur muqaddam hai aur jitne log ikhlaas ke saath un ke pairaw hai Allah un sab se raazi huwa aur wo sab us se raazi hoye aur Allah ne un ke liye aise baagh muhiyya kar rakhe hai jin ke niche nehre jaari hongi jin mein hamesha rahenge, ye badi kamyaabi hai”.

📕(Quran – 9 : 100)

🔻Yaha Muhaajirin aur Ansaar se muraad Sahaba hi hai. Kaha gaya ke inke nakshe qadam par jo chalega unse Allah raazi huga jaisa Sahaba se Allah Raazi huwa tha.

🔴🔴Aaj bhi is naam ki zarurat :

🔹Aaj bhi in fitno ke daur me koi Musalman Sahaba ki tarah Nabi s ke Manhaj (Sunnat) par sabit qadam rahega wo bhi “Ahle Sunnat wal Jamaat” ke dayre me aayega isliye ke SHIA aur KHAWARIJ aur dusre baatil Parst Firqe aaj bhi maujood hai. Isliye in Batil Firqo se apni alag pahechaan batane ke liye “Ahle Sunnat wal Jamaat” ka laqab lagana zaruri hai kyunke SHIA aur KHAWARIJ aur duasre batil firke bhi apne aap ko MUSALMAN kahte hai lekin ham “Ahle Sunnat wal Jamaat” kahekar ham ye batana chahre ke ham SHIA aur KHAWAARIJ aur dusre Baatil Manhaj wale jaise Musalman nahi hai  balke ham Sahaaba ke jaise Hidayat yafta Musalman hai.

✔💯 Jab saare Firqe khatam ho jayenge aur saare Musalman sirf 1 Allah ki ibaadat aur sirf Muhammad ki Itteba karne lag jayenge to fir hamare liye  sirf “Muslim” naam kaafi hoga. Fir kisi aur Laqab (label) ki zarurat nahi hogi .

⚠Baad me “Ahle Sunnat wal Jamaat” kai naamo se pahechhane jaane lagi jaisa ke

1. Ahle Hadees,

2.As’haabul Hadees,

3. Salafi,

4. Ahle Asar,

5. Ansaarul Sunnal,

6.Tayfa Mansoora,

7.Firqe Najiya.

⚠ Ye saare MANHAJI naam hai. Kisi Imam ya kisi Buzurg ki taraf inka ishaara nahi hai  balke in naamo ka ishaara sirf Quran, Hadees, Sunnat aur Sahaba ki taraf hai. Isliye in naamo ko apnana koi Firqa Parsti nahi hogi.

⚠Ek chiz ke 1 se zyada naam ho sakte hai jaisa ke Islam par chalne wale kai naamo se jaane jaate hai …

1. Muslim
2. Momin
3. Ibaadur Rahman
4. Muhaajir
5. Ansaar
6. Ahle Imaan
7. Allah ke Bande
8. Saberin
9. Shakerin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: